Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Litteratur

Ingressbilde_reddbarna

Vi må kjempe dobbelt så hardt

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) og Redd Barna har intervjuet barn og unge med funksjonsnedsettelser som har til felles at de har flyktet til Norge. Resultatene fra intervjuene er beskrevet i et hefte som ble utgitt i 2021.

Ingressbilde til artikkel om rapporten Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet

Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet

Likestillings- og diskrimineringsombudet har gjennomgått 117 klagesaker om helse- og omsorgstjenestene til mennesker med utviklingshemming fra landets statsforvalterembeter. I en egen rapport tydeliggjøres flere alvorlige feil i saksbehandlingen. Manglende medvirkning og bruk av standardtekster er eksempler på dette også i behandlingen av søknader om støttekontakt

Ingressbilde til artikkel om NOVA-rapport 5-2022 Ungdata 2022 Nasjonale resultater

Ungdata 2022

Flertallet av norske ungdom opplever at de har gode venner, tette og tillitsfulle relasjoner til foreldrene sine, og de trives på skolen. Etter to år med pandemi er det gledelig å få slike positive forskningsresultater. Det gjør det samtidig lettere å rette søkelys på temaer som deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, hvor trenden fortsatt viser en nedgang.

Ingressbilde_lettlest

Lettlest informasjon om gode helse- og omsorgstjenester

Helsedirektoratet har i samarbeid med Ridderne og personer med utviklingshemming ved Bærum arbeidssenter og Rådgivningsgruppen i Bærum utarbeidet informasjon basert på den nasjonale veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming". 

Ingress_Leve_hele_livet

Underveisrapporten fra Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre

Leve hele livet er en reform (2019 – 2024) som bygger på en forståelse av at kommunene har utviklet gode løsninger, men at disse blir tatt i bruk av for få kommuner og for tilfeldig. Målet er å gi kommunene mulighet til å beskrive hvordan reformens løsninger kan innføres, og bidra til spredning og implementering av gode løsninger. En ny rapport gir svar på hvordan kommunene følger opp dette arbeidet.

Bilde av tre unge menn som sitter på en brygge og ser utover havet

Rapport om ungt utenforskap

Stavanger kommune har etablert en egen kommisjon som har sett nærmere på utenforskap blant unge. Deres funn er nedslående. Dagens samfunn tar ikke i bruk de unges ressurser, det blir ikke gjort nok for å inkludere de som faller utenfor og hjelpeapparatet er ikke samordnet godt nok. Resultatet fører til store kostnader både for enkeltmennesker og for samfunnet.

Omslagsbilde av den nye boka Fritid med Bistand

Ny bok! Fritid med Bistand

En metode for å støtte sosial inkludering

Fritid med Bistand (FmB) handler om å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov til å bli medlem av fritidsorganisasjoner og til å kunne delta på fritidsaktiviteter og slik bli inkluderte og likeverdige deltakere på fritidsarenaen.

To glade gutter løper over en gressplen. Den forreste løper med en drage.

Hvordan får vi flere unge med i organiserte fritidsaktiviteter?

Bufdir, Frivillighet Norge og KS inviterte i 2020 og 2021 til regionale samlinger hvor deltakerne fikk mulighet til å dele erfaringer fra arbeidet som gjøres lokalt - i kommuner og frivillighet – for å få flere barn og unge med i organiserte fritidsaktiviteter.

Ingressbilde til artikkel om Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser. Viser utsnitt av omslagsbildet til rapporten.

Undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

Rapport fra Riksrevisjonen

Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at familier med barn som har funksjonsnedsettelser, må få bedre hjelp fra det offentlige. Særlig gjelder det familier med barn som har store og sammensatte behov. Riksrevisjonens undersøkelse viser at familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv.

Ingressbilde til artikkel om veilederen barrierefri fritid

Inkluderingsveileder for aktivitetstilbydere

Unge funksjonshemmede har lansert en etterspurt inkluderingsveileder rettet mot aktivitetstilbydere for å øke inkludering av unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer

Ingressbilde til artikkel om Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

Handlingsplan

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021–2025 skal bidra til et bærekraftig og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser. Handlingsplanen omfatter blant annet tiltak innen arealplanlegging, infrastruktur, bygg, transport og digitalisering i tillegg til utvikling av universelle løsninger på nye områder.

Bilde av Svein Bergem

Ny doktorgrad – Aktivitetshjelpemidler, kunnskap og deltakelse

Svein Bergem er idrettspedagog ved Valnesfjord Helsesportssenter og stipendiat ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. 7. mai 2021 disputerte han for ph.d. i studier av profesjonspraksis. Ph.d.-prosjektet har vært gjennomført med støtte fra Stiftelsen Sophies Minde.​​

Omslagsbilde til rapporten Fritid for alle – uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser

Fritid for alle – uten fordommer

Redd Barna har lansert rapporten "Fritid for alle - uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser".

Ingressbilde til artikkel om strategien Ut av blindsonene

Ut av blindsonene. Strategi for er samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge

Utsatte barn/unge har behov for bedre, helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester

Strategien skal bidra til en helhetlig tilnærming til utsatte barn og unge gjennom å koble myndigheter, tjenester, brukere, frivillig sektor, forskningsmiljøer og høyere utdanning nærmere sammen.  Tre viktige stikkord er forskning, utdanning og innovasjon / praksis. I tillegg løftes ledelse og partnerskap fram som sentralt. I det videre presenteres et kort utdrag av strategien.

Seks glade barn i 9-12 årsalderen, tre jenter og tre gutter som står og sitter foran en tavle. Foto

Se, lytte og inkludere

Ny rapport

Forskning viser at barn og unge med funksjonsnedsettelser i de nordiske land ikke har like muligheter til å delta sosialt og utvikle sine ferdigheter, som sine jevnaldrende. I en ny rapport fra Nordens Velferdssenter formidles kunnskap som trengs for å gi alle unge likeverdige muligheter.

Ingressbilde til artikkel om Aktiv fritid – demokrati for barn og unge. Eksempelhefte fra Bufdir

Aktiv fritid – demokrati for barn og unge

Bufdir, Frivillighet Norge og KS inviterte kommuner, fylkeskommuner og lokale frivillige til å delta på nettverksamlinger. Målet var å dele erfaringer rundt oppfølgningen av fritidserklæringen, ungdomsråd og strategien for barn og unge som lever i lavinntekter. Nå har de laget et eksempelhefte til inspirasjon fra samlingene.

Ingressbilde til artikkel om metodeboka Veje til deltagelse

Spennende dansk metodebok

Hvordan kan bruk av metoder og erfaringer støtte og kvalifisere utsatte og sårbare barn og ungdom til økt deltakelse og medvirkning på arenaer som skole og fritid? Det forsøker forfatterne av fagboken «Veje til deltagelse» å gi svar på.

Oversiktsbilde som viser alle utgitte bøker i bokserien

Kroppsøving – med rom for alle

Om læring, anerkjennelse, samhandling og utforsking

Hva skal elever lære i kroppsøving? Faget skal inspirere til bevegelsesglede gjennom utforsking og samhandling i lek, friluftsliv, idretts- og andre bevegelsesaktiviteter. Boka belyser sentrale tema om læring og deltagelse i kroppsøving som kan få særlig betydning når elevene har en funksjonsnedsettelse. 

Bilde fra rapporten som viser el-innebandy i en gymsal

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

Ny rapport

Hvilke behov har personer med funksjonsnedsettelse i møte med den organiserte idretten og hva kan idretten gjøre for å motivere flere til deltakelse i organisert idrett? 

Omslagsbilde til rapporten Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

Det gjenstår fortsatt mye arbeid for at skoler skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle, viser en ny rapport NTNU samfunnsforskning har utarbeidet på oppdrag fra Bufdir. Rapporten tydeliggjør at manglende tilrettelegging påvirket opplevelse av fellesskap, vennskap og deltakelse i fritidsaktiviteter med jevnaldrende.

Fra Solgården. Foto: Jarle Eknes

Utviklingshemmedes muligheter for ferie

Hvorfor reiser voksne personer med utviklingshemming mindre på ferie enn andre? Dette er et av spørsmålene som stilles i forskningsprosjektet "Ferie for alle". Målet er gjennom prosjektet å se nærmere på lovverket, hvordan tilrettelegging av feriereiser har blitt organisert over tid og ikke minst få frem hva personer med utviklingshemming selv tenker om ferie.

Ingressbilde til bok om Frivillighet

Frivillighet

Nye former for frivillig arbeid i norske kommuner

Den store bredden av frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i Norge. Lag og foreninger fremmer holdninger og verdier, og kan være brobyggere mellom ulike grupper. Denne boken viser hvordan frivillig og kommunal sektor sammen kan utløse ressurser som har positiv innvirkning for kommunens innbyggere.

Ingressbilde til artikkel om NOVA rapport 1-2020 Familiens betydning

Familiens betydning

NOVA har på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD) utarbeidet en kunnskapsoversikt over familiefeltet.

Omslagsbilde til boka Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Fritidsaktiviteter med assistanse for voksne utviklingshemmede

Ny bok

Ansatte og frivillige i Lillestrøm kommune har skrevet en fagbok i samarbeid med fagpersoner ved VID, USN og knutepunktet Fritid for alle ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Boken viser eksempler på hvordan en kan tilrettelegge kultur- og fritidsaktiviteter overfor voksne mennesker med utviklingshemming.

Ingressbilde til artikkel om ny bok: Barn og unge med funksjonsnedsettelser. Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Barn og unge med funksjonsnedsettelser

Aktivitet og deltakelse i fellesskap

Aktivitet og deltakelse er viktig i alle barns liv. For barn og unge med funksjonsnedsettelse er aktivitet og deltakelse i fellesskap med andre også viktige virkemidler i habilitering og rehabilitering.

Bilde av gutt som lener seg mot en bokhylle mens han ser rett på fotografen

Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge

Korona

Barne- og familiedepartementet (BFD) har nedsatt en koordineringsgruppe som skal vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien. Gruppen skal levere jevnlige rapporter til departementet. Arbeidet ledes av Bufdir. 

Ingressbilde til rapport om kommunal frivillighetspolitikk

​Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

Hvilken rolle har kommuner og fylkeskommuner med å tilrettelegge for lokal frivillighet: Dette er et av spørsmålene som Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor forsøker å gi svar på i en ny forskningsrapport.

Omslagsbilde til rapport fra Verdens helseorganisasjon

Kunst og kultur fremmer god helse

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet en rapporten om kunnskapsgrunnlaget for kunst, kultur og helse. Den ble nylig lansert i Finland, og slår fast at kunst og kultur fremmer god helse.

Ingressbilde til notat om fritidsklubber i et folkehelseperspektiv

Hvilken betydning har fritidsklubbene?

Fritidsklubber og ungdomskulturhus er åpne og inkluderende møteplasser for mange ungdom. Hvilken betydning har de i et folkehelseperspektiv? Det har NOVA nå forskt å gi svar på i en ny rapport.

Bilder av bøkene i bokserien vår

Når barna våre trenger hjelp

Bok for foreldre til barn/unge med funksjonsnedsettelser og deres gode hjelpere

Når barna våre trenger hjelp gir praktisk informasjon om hjelpesystemet som foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelse og ansatte trenger for å kunne gi gode tilbud.

Ingressbilde til sluttrapporten Recovery på banen

Gatelagsfotball

Gatelagsfotball er Norsk Toppfotballs lavterskeltilbud for alle som har eller har hatt langvarige rusutfordringer. 20 klubber i Norge som organiserer egne lag som tilbyr treninger og kamper i egen liga og cuper. Nå har forskningssenteret SESAM ved USN gjennomført et forskningsprosjekt som tydeliggjør betydningen lagene har for rusmestring.

Ingressbilde til rapport om Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Rapport

Kulturdepartementet ga i 2015 og 2016 midler til 30 prosjekt som fikk tilskuddsmidler hvor målet var å stimulere til økt deltakelse i fritidsaktiviteter blant unge som bor i inntektsfattige familier. Rambøll fikk oppgaven med å evaluere måloppnåelse og effekter med prosjektene.

Bilde av tre stykker rundt et bord som har møte og diskuterer.

Råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Stortinget vedtok i 2018 en bestemmelse i ny kommunelov om at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. En ny forskrift skal sikre alle målgruppene medvirkning.

Omslagsbilde til evalueringsrapport av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter

Evaluering av satsningen ALLEMED

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) er et bredt engasjement som består av frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger. Nå har Fafo evaluert ALLEMED har blitt brukt som verktøy i mange kommuner for å bekjempe utenforskap blant barn og unge.

Ingressbilde til artikkelen om årsrapporten 2018 for Omsorg 2020

Omsorgsplan 2020 - Årsrapport for 2018

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. Helsedirektoratet følger opp mange av tiltakene for å styrke kvalitet og kompetansen i omsorgstjenesten. Bedre tilrettelegging av tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur og avlastning er et av områdene.

Omslagsbilde til boken Funksjonshemmedes menneskerettigheter

Lærebok om funksjonshemmedes menneskerettigheter

Kjersti Skarstad har skrevet den første norske læreboken om funksjonshemmedes menneskerettigheter. Boken gir en innføring i hvordan menneskerettigheter bør forstås og praktiseres. Boken anbefales derfor lest av alle som arbeider innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Ingressbilde til sak om Regjeringens strategi Et samfunn for alle

Et samfunn for alle

Kultur og fritid pekes på som et av de fire innsatsområder i regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030.

Ingressbilde til artikkel om rapport om utvikling av en kommunal frivillighetspolitikk

Utvikling av en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk

Rapport

Et sentralt formål med en kommunal frivillighetspolitikk er at den skal stimulere til økt samspill og samarbeid mellom kommunen/bydelen og foreningene og mellom foreningene. Hva anbefaler lag og foreninger lokalt?

Ingressbilde til artikkel om Statens frivillighetspolitikk

Ny frivillighetsmelding

Et grunnleggende prinsipp for frivillighetspolitikken er selvstendigheten til frivilligheten. Det er ikke staten som setter mål for frivilligheten, men frivilligheten selv.

Ingressbilde til artikkel om brukerhåndbok. Gult rektangel med ordet "Brukerhåndbok".

Brukerhåndboken

Det har lenge vært arbeidet med å utvikle et arbeidsverktøy for ansatte som har ansvar for å administrere støttekontakttjenesten. Nå er den her. Vi håper at den kan bidra til å gi praksisfeltet økt kunnskap, trygghet og kvalitetssikring av tjenesten.

Ingressbilde til Politikk for menneskerettigheter  - SORs løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming.

Politikk for menneskerettigheter

Stiftelsen SOR har gitt ut en rapport som tydeliggjør løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming.

Ingressbilde til Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–22

Ny nordisk handlingsplan

Nordiska ministerrådet har utarbeidet et strategisk samarbeidsdokument (2018 – 2022) for å fremme arbeidet med å tilrettelegge for økt inkludering for personer med funksjonsnedsettelser.

Ingressbilde til Stortingsmelding 15 2017–2018 Leve hele livet

Leve hele livet
- En kvalitetsreform for eldre

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. 

Ingressbilde til rapporten Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser, med særskilt vekt på deltakelse i fysisk aktivitet

Rapport nr. 1 2018 – En systematisert kunnskapsoversikt

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) har som ett av sine mål å systematisere og sammenfatte eksisterende nasjonal og internasjonal kunnskap innen feltet Deltakelse i familie/fritid og skole/barnehage til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet.

Ingressbilde til Rapporten Aktivitet og fellesskap for eldre

Aktivitet og fellesskap for eldre

Senter for omsorgsforskning Vest har utarbeidet en rapport som oppsummerer kunnskap og forskningsresultater som har betydning for aktiviteter, deltakelse og felleskap for eldre. Rapporten er utarbeidet som et ledd kunnskapsgrunnlaget for Leve hele livet.

Bilde av omslag i bokserien, fremhevet Fritid sammen med andre

Fritid sammen med andre

Tilrettelagte fritidstjenester i endring

Fritid sammen med andre handler om hvordan man kan støtte barn, ungdom og voksne med ulike utfordringer til deltakelse i selvvalgte fritidsaktiviteter og sosiale fellesskap.

Ingressbilde Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016 - Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016

I 2016 var det 355 635 personer som mottok en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester. Det betyr at 6,7 % av hele befolkningen mottar slike tjenester. Statistisk sentralbyrå lager årlig statistikk om tjenester og tjenestemottakere som viser utviklingen

Ingressbilde til doktorgradsavhandling

Ansvarsgrupper – hva tenker de unge selv?

Siv Elin Nord Sæbjørnsen har gjennom sin doktorgradsavhandling intervjuet 28 ungdommer i barnevernet for å høre deres syn på erfaringer fra barnevernets ansvarsgrupper. Felles for alle ungdommene var at de også var brukere av psykisk helsehjelp.

Ingressbilde til Sintef-rapport

Digital plattform om tilrettelagte fritidsaktiviteter

Tema: Velferdsteknologi

Trondheim kommune har gjennomført et prosjekt for å se nærmere på hvilke krav som må stilles til en selvorganiserende digital plattform for barn og unge som deltar i fritidsaktiviteter.

Ingressbilde til Rapport om norsk frivillighet - Utviklingstrender og samfunnseffekter

Forskning på norsk frivillighet

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har utarbeidet en rapport hvor de oppsummerer forskningen som de har gjennomført i perioden 2013-2017. Rapporten gir en god oversikt over utviklingstrender for frivillig arbeid i vårt land.

Ingressbilde til tilsynsrapport fra Helsedirektoratet

Mangelfulle tjenester til personer med utviklingshemming

Tilsynsrapport

I et landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming, har fylkesmennene funnet lovbrudd i 45 av 57 kommuner. Tjenestene som inngår i personlig assistanse er i mange kommuner mangelfull og lite individuelt tilpasset.

Illustrasjon som viser en tegning av to barn som har fått munnen malt over med svart

Med rett til å bli hørt

FNs barnekonvensjon

Norge må levere rapporter til FNs barnekomité med jevne mellomrom. Slik overvåker komiteen at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon. Norge leverte sin femte og sjette rapport i 2016.

26. september 2017 ble denne supplert med tre rapporter: fra Barneombudet, Forum for barnekonvensjonen og en helt egen rapport fra barn og unge selv.

Ingressbilde av Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Mestre hele livet

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) er underskrevet av syv ministere. Målet og ønsket er at denne skal bidra til å rette oppmerksomhet rundt tiltak som vil skape et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening.

Ingressbilde av Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019

Klare nasjonale mål om universell utforming

Norge skal være universelt utformet i 2025. Dette er regjeringens visjon for å motvirke diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og for å gi bedre omgivelser for hele befolkningen. Målet skal nås med stor satsing på universell utforming innenfor ulike samfunnsområder.

Ingressbilde til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Klarere krav til ledelse

God ledelse er en forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester. Nå kommer klarere krav til lederskap i helse- og omsorgstjenesten.

Collage som viser bueskyting, badminton, kunstmaling og karate

Hvilken effekt har Fritid med Bistand i arbeidet med deltakere i LAR?

Torgeir Skrunes og Jenny Eline Thorkildsen forsøker å belyse gjennom sin bachloroppgave i sosialt arbeid hvordan metoden Fritid med Bistand (FmB) kan bidra til nye nettverksdannelser, økt livskvalitet og rusmestring overfor deltakere i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Omslag til rapport om fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet

Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss har på oppdrag for Helsedirektoratet skrevet en rapport som beskriver og analyserer utviklingen i fysisk aktivitet i vårt land. Hvilke aktiviteter folk deltar i, hvor ofte, med hvem, motiver og barrierer mot trening er eksempler på spørsmålene de forsøker å finne svar på.

Ingressbilde til Oppvekstrapporten 2017

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?

Barn er nå overrepresentert i lavinntektsstatistikken. Hva slags familier vokser disse barna opp i, hvordan har de det og hva slags fremtidsutsikter har de? Disse spørsmålene diskuteres i Oppvekstrapporten 2017, som ble lansert 30. mars på Bufdirs Oppvekstkonferanse 2017.

Omslag til boken Støttekontakter – Soveputer eller ressurser i velferdssamfunnet?

Støttekontakter – Soveputer eller ressurser i velferdssamfunnet?

Støttekontakter blir brukt i stort omfang i forhold til mennesker med ulike former for funksjonshemninger, psykiske lidelser og rusproblemer og i forhold til barn og ungdom. Boken setter et kritisk søkelys på hjelpetiltaket ut fra ulike perspektiver på velferdsstaten, teorier om sosialt arbeid og forskning og erfaring på feltet. 

Veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet har publisert Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, barn og ungdom som pårørende.

Ingressbilde til rapport om Kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter

Kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter

Rapport

PROBA samfunnsanalyse har etter oppdrag for KS gjennomført en kartlegging av kommunenes bruk og organisering av avlastere og støttekontakter etter helse- og omsorgstjenesteloven. De gjennomførte to spørreundersøkelser og en intervjuundersøkelse til kommunene våren 2016

Ingressbilde til NOU - På lik linje

På lik linje

NOU 2016:17

Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014 for å analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendig for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming. Utvalget overleverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016.

Omslagsbilde til brosjyren om Aktive muligheter

Deltakelse på fritiden for utviklingshemmede

“Aktive muligheter”

I dag lanseres heftet «Aktive muligheter» som kort sammenfatter erfaringene fra et forsknings- og utviklingsprosjekt initiert og finansiert av Helsedirektoratet.

Ingressbilde til artikkel om Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Rapport fra NOVA

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever ofte at informasjonen om hjelpesystemet og tjenestene er mangelfull og tilfeldig. De må da selv finne ut av hvordan de skal skaffe seg hjelp, noe som kan føre til en skjevfordeling av hjelpen.

Bilde av omslag til boken Aktiv i eget liv

Aktiv i eget liv

Muligheter på ulike livsarenaer for mennesker med utviklingshemming

Mennesker med utviklingshemming utgjør en gruppe som trenger andres oppmerksomhet og innsats for å oppleve selvbestemmelse i sin deltakelse på de ulike livsarenaene.

Omslagsbilde til boka Sett, hørt og forstått?

Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner

Boklansering

«Sett, hørt og forstått? Om profesjonelle møter med unge i sårbare livssituasjoner» er redigert av Reidun Follesø og Catrine Torbjørnsen Halås, begge tilknyttet Nord universitet, og Cecilie Høj Anvik ved Nordlandsforskning. Boka har sitt utspring i forskningsgruppa «unge i risiko» ved Nord universitet, og et langvarig samarbeid mellom universitetet og Nordlandsforskning.

Omslaget til Masteroppgaven At nå nye højder

At nå nye højder

Masteroppgave i spesialpedagogikk

Lene Fisker Brogaard har skrevet sin masteroppgave i spesialpedagogikk med tittelen "At nå nye højder – Deltagelse på Arctivity. Hvordan risikosportaktiviteter bidrager til mestring og mening hos mennesker med fysiske funktionsnedsættelser."

Framgångsfaktorer från projektet Aktiv fritid och hälsa i gruppbostad Rapport 2015

Fritid og helse for voksne utviklingshemmede

I Stockholm stad har en gjennomført et prosjekt for å se nærmere på forutsetningene til de ansatte som arbeider overfor voksne utviklingshemmede med oppfølgningsbehov i fritidsaktiviteter. Målet har vært å finne frem til hvordan en bedre kan hjelpe enkeltpersoner til bedre fritid og helse.

Skjermbilde fra Youtube av Fritid for alle filmen

Filmen om Fritid for alle

Sosial- og helsedirektoratet etablerte i 2007 et faglig knutepunkt for feltet "Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse".

Forsidebilde av rapporten Sosiale forskjeller i unges liv

Store sosiale forskjeller blant unge

En ny rapport som bygger på data fra lokale ungdomsundersøkelser (Ungdata) viser at ungdom fra høyere sosiale lag oftere enn andre deltar i organiserte fritidsaktiviteter, mens ungdom fra lavere sosiale lag bruker mest tid på ulike skjermbaserte aktiviteter.

Omslag Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Den 7. mai gikk en tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet til Stortinget. Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og kompetanse.

Bilde av omslaget til Aktiv Ung konferansemagasin 2016

Nytt konferansemagasin!

"Utstyrt for fremtiden?" 4.- 5.februar 2016

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser arrangerte 4. og 5. februar 2016 sin årskonferanse på Union Scene i Drammen. Her deltok mange ansatte som arbeider innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. Kompetansetjenesten har et ansvar for å følge opp knutepunktet Fritid for alle, og vil i årene som kommer legge vekt på at den årlige konferansen overtar rollen som en nasjonal møteplass for personer som arbeider med å tilrettelegge kultur- og fritidstjenester for andre.

Bilde av heftet Ulike fritidsaktiviteter

Aktivitetsvelgeren "Ulike fritidsaktiviteter"

Brosjyren presenterer over hundre fritidsaktiviteter og er et viktig verktøy i kartleggingen for å hjelpe barn, ungdom og voksne til finne en selvvalgt fritidsaktivitet. Brosjyren kan lastes ned gratis eller bestilles i papirutgave.

Bilde av forsiden på bladet Utvikling

Magasinet Utvikling

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) utgir bladet UTVIKLING fire ganger årlig.

Forside til veileder for saksbehandling

Veileder for saksbehandling

Helsedirektoratet retter i den nye veilederen søkelyset på saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Omslaget til Trygghet, deltakelse og engasjement, en plan for Regjeringens arbeid for barn og unge

Trygghet, deltakelse og engasjement

Regjeringen prioriterer arbeidet for barn og ungdom høyt, og har lagt frem en samlet plan for satsingen på barne- og ungdomspolitikken.

Barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektroren-og-utdanningssektoren-1_353x500

Ny veileder

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veilederen som har som mål å bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer får mulighet til aktiv deltakelse i samfunnet.

Michael Christian Kaurin

Omsorgsplan 2020

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. 

Skytter i rullestol

Skyting for ALLE

Norges Skytterforbund har laget en informativ brosjyre som er en veiledning for klubber, utøvere, foreldre, helsepersonell og ikke minst funksjonshemmede som ønsker å starte med skyting.

Bokomslag for Deltakelse på fritiden

Deltakelse på fritiden

Perspektiver på fritidsdeltakelse for mennesker med utviklingshemming

Denne boken presenterer forskningsbasert kunnskap om utviklingshemmedes muligheter for deltakelse på fritidsarenaen. Bidragene gir samlet et bilde av hvordan situasjonen er for de utviklingshemmede i dag når det gjelder fritid, og gir grunnlag for å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet på kultur- og fritidsarenaen overfor personer med utviklingshemming.
 

Delta Drammen Sluttrapport

Prosjektet DELTA i Drammen

Uteteamet i Drammen gjennomførte i tidsrommet 2006 – 2010 et prosjekt hvor målet var å utvikle en forebyggende arbeidsmodell for ungdom og foreldre til ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn.

Article image

Rapport om kommunale avlastningstilbud

I rapporten «Kommunale avlastningstilbud. Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger?» kommer det frem at det er store forskjeller i hvordan det lovpålagte kommunale avlastningstilbudet organiseres i Norge.

Article image

Aktivitetsdagboken

Trenger du et verktøy for å hjelpe deg selv eller andre i gang med fysisk aktivitet?

Article image

Livsglede for eldre på sykehjem

Hvordan kan et Livsgledesykehjem fremme opplevelse av livskvalitet for sine beboere. Dette forsøker vernepleier Camilla Rasch å svare på i en eksamensoppgave skrevet som student på "Videreutdanning for organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige".

Ingressbilde til Masteroppgave  - Mulig for meg! Barns erfaringer med aktivitetshjelpemidler

Mulig for meg! Barns erfaringer med aktivitetshjelpemidler

Masteroppgave

Hvilke erfaringer har barna selv med bruk av aktivitetshjelpemidler? Dette er et sentralt spørsmål som fysioterapeut Berit Gjessing forsøker å svare på i sin mastergradsoppgave. Oppgaven bygger på funn fra intervjuer med barn i alderen 9 til 12 år.

Article image

Brukerundersøkelse fra Trondheim kommune

I Trondheim kommune har "Tilrettelagt fritid" ansvar for å organisere kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med bistandsbehov over 18 år. En ny brukerundersøkelse er nå med på å gi retning for deres videre arbeid.

Article image

Mitt hjem - Mitt arbeid

Prosjektet «Mitt hjem – Min arbeidsplass» handler om utfordringer med å motta hjelp hjemme og å gi hjelp i private hjem for mennesker med utviklingshemming. E-læringsprogrammet omfatter seks filmer og et arbeidshefte.

Article image

Utfordringer på fritiden for unge med funksjonsnedsettelser

Er fritid og fritidsaktiviteter utelukkende positive for barn og unge med funksjonsnedsettelser? Dette er et av spørsmålene vernepleier Inga Stokke stiller seg i en studentoppgave hvor hun reflekterer over hvilken kunnskap en trenger for å gi tilrettelegging i fritidsaktiviteter.

Article image

Rapport om støttekontakttjenesten i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland har undersøkt hvilken praksis kommunene følger når de ikke klarer å rekruttere tjenesten støttekontakt til de som får tjenesten innvilget etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Article image

Den kulturelle trillebagen

Kulturelle og sosiale opplevelser er viktig for alle. Eldre som bor i institusjoner eller i bofellesskap er en viktig målgruppe. Som hjelpemiddel i hverdagen for de som jobber i omsorgstjenesten har Lier kommune laget en rutinehåndbok med tips og ideer.

Bilde av omslaget til Mastergradsoppgave Alenehetens dobbeltbetydning i det norske samfunnet

Alenehetens dobbeltbetydning i det norske samfunnet

Eirin Pålsdatter Eidshaug har gjennomført en kvalitativ studie om livssituasjonen til unge kvinner som kom til Norge som enslige mindreårige flyktninger. Svarene hun fikk presenteres i en mastergradsoppgave som gir viktig kunnskap til alle som jobber for å integrere unge i målgruppen på ulike livsarenaer.

Article image

Informasjonsbrosjyre om støttekontakttjenesten

"Meningsfull fritid - Informasjon om støttekontakttjenesten" som er utgitt av Helsedirektoratet presenterer tjenesten på en enkel og god måte. Vi anbefaler alle landets kommuner å bruke denne i sin presentasjon av denne lovpålagte tjenesten.

Ingressbilde til heftet Heftet ​​Barn og unge med nedsatt funksjonsevne  - hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? Revidert utgave

​​Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har behov for tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser og etater. Rettigheter er hjemlet i lover og forskrifter, og informasjonen er i liten grad samlet. ​Mange bruker mye tid og krefter på å orientere seg i lovverk og tjenestetilbud. Dette heftet er ment å gjøre det lettere å finne fram.

Article image

Med kjepper i hjulene

Unge funksjonshemmede har utarbeidet en rapport om beskriver tilgang og tilgjengelighet til rehabiliteringstilbud for ungdom og unge voksne.

Article image

Like muligheter for alle barn

I denne rapporten legger regjeringen frem en oversikt over mål og tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Article image

Fremtidsdrømmer

En ny mastergradsoppgave skrevet av Ina Kambo og Ingunn Skipnes viser at voksne utviklingshemmede er bevisste på drømmenes betydning for eget liv.

Article image

Frihet og likeverd

Regjeringen fremmet i statsråd 21. juni 2013 en melding til Stortinget som beskriver dagens situasjonen og målene for morgendagens politikk overfor mennesker med utviklingshemning.

Article image

Hest og ungdom

Hilde Hauge har gjennom et doktorgradsprosjekt studert hestens effekt på ungdoms mestringstro, selvfølelse og sosial kompetanse.

Article image

Jeg kan og vil, men passer ikke inn

Ellen Berg Svendby viser i en doktorgradsavhandling at barn og unge med en sjelden diagnose har kompetanse og ressurser til å være fysisk aktive. Dessverre erfarer mange at dette ikke blir anerkjent og verdsatt i kroppsøvningstimene.

Article image

Den positive deltakelsesspiralen

Anne-Merete Kissow har i sin doktorgradsavhandling sett på sammenhengen mellom deltagelse i idrett og andre livsarenaer hos mennesker med en fysisk funksjonsnedsettelse.

Article image

Stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg"

I en ny stortingsmelding legges det vekt på at mange av fremtidens utfordringer i omsorgssektoren kan løses ved å bruke ressursene på nye måter, og innføre nye metoder og arbeidsformer.

Ingressbilde til Veileder for kommunale frisklivssentraler IS1896

Veileder for kommunale frisklivsentraler

Frisklivssentraler er en ny helse- og omsorgstjeneste i vekst. For å gi kommunene et godt verktøy for etablering, drift og videre utvikling av dette viktige arbeidet er veilederen revidert.

Ingressbilde til Fritidsguiden - En metode til inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv

Fritidsguider

I Danmark har en gjennomført et prosjekt hvor en med utgangspunkt i bruk av erfaringer med metoden Fritid med Bistand i kommunene Esbjerg, Vejle, Sorø og København. Erfaringene fra prosjektet er nå samlet i et hefte utgitt av Socialstyrelsen.

Article image

Støttekontaktordningen - brukermedvirkning og brukertilfredshet

Hvordan kan Alta kommune organisere støttekontaktordningen til barn og unge med nedsatt funksjonsevne med tanke på brukermedvirkning og brukertilfredshet? Dette spørsmålet danner utgangspunkt for en mastergradsoppgave skrevet av Maja Kristine Mathisen.

Article image

Internkontroll av støttekontakttjenesten

Wenche Haslie er leder for en enhet med mange ansatte. Hun er opptatt av at virksomheten utvikles og forbedres slik at myndighetskravene i sosial- og helselovgivningen etterleves. Dette var tema i hennes eksamensoppgave på videreutdanningen ”Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige”.

Article image

Idrettens outsidere

I Danmark er barn og unge med som trenger "det lille ekstra" en av flere målgrupper i deres politiske satsning på breddeidrett. Syddansk Universitet har nå gjennomført en evaluering av en satsning med utgangspunkt i 53 prosjekter i danske idrettsforeninger

Article image

Rullestolhåndball for alle

Marit Kollstad, Anne-Stine Dolva, Bjarne Dybvik og Astrid Smedsrud Johansen ved Høgskolen i Lillehammer har skrevet en artikkel hvor de beskriver rullestolhåndball som en lagidrett for spillere både med og uten funksjonsnedsettelse.

Article image

Åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne­, likestillings­ og inkluderingsdepartementet har gitt ut en eksempelsamling hvor de løfter fram noen gode metoder og eksempler på ulike former for åpne og inkluderende møteplasser for barn og ungdom.

Article image

"Jeg kan delta"

Astrid J, Nyquist har med sitt doktorgradsstudie om barn med funksjonsnedsettelser og fysisk aktivitet, dokumentert den aktivitetsgleden de får når de får være sammen med jevnaldrende. Avhandlingen hennes kan du lese her.

Article image

Likeverdige tjenester i praksis

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har utgitt et refleksjonshefte og håndbok for tjenesteytere om hva det vil si å gi likeverdige tjenester.

Article image

Aktiv omsorg - kompetanse og kompetansebehov

I denne rapporten presenteres en kartlegging av status, eksisterende tiltak, dagens utdanningstilbud og fremtidige behov for utvikling av et kompetanseutviklingsprogram for å styrke fagfeltet knyttet til Aktiv omsorg.

Article image

Informasjonsbrosjyre

Brosjyren "Meningsfull fritid - Informasjon om støttekontakttjenesten" presenterer støttekontakttjenesten på en enkel og god måte.

Article image

Verdifull fritid for alle?

Muligheten til å musisere for personer med en utviklingshemning, enten alene eller sammen med andre , kan bidra til å knytte sosiale bånd, innta nye roller og oppnå en følelse av aksept og mening. Dette skriver Jannicke Høiseth i sin mastergradsoppgave som bygger på intervjuer av personer med utviklingshemning som er medlemmer av et band.

Article image

Erfaringer fra Treningskontaktprosjektet i Oslo

Louise Larsen Dahl har intervjuet støttekontakter og treningskontakter for å se på potensiale for økt oppmerksomhet på sunn ernæring i støttekontakttjenesten i sin mastergradsoppgave.

Article image

En helhetlig rusmiddelpolitikk

Regjeringen legger i en ny stortingsmelding vekt på at personer med rusproblemer settes i stand til å delta i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter. Dette er et av mange mål i meldingen som legger vekt på å sikre den enkelte mer helhetlig og sammenhengende helse-, omsorgs- og velferdstjenester som skal være.

stttekontakt-i-demensomsorgen-[1]

Viktige støttespillere - stort oppfølgningsbehov

Støttekontakter innenfor demensomsorgen etterlyser veiledning og undervisning. Dette kommer frem i en forskningsartikkel skrevet på bakgrunn av en forskningsstudie gjennomført av stipendiat Aud Johannessen ved Nasjonalt kompetansesenter for demens/ Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Article image

Utviklingshemning ingen hindring

Nikolaj er speider. Han har Down syndrom og går til daglig i en spesialskole i Danmark, men i speideren er han bare en i flokken.

Article image

Prosjekt vennenettverk

Et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og Fana botjeneste har satt fokus på utviklingen av sosialt fellesskap for mennesker med lett utviklingshemning. Erfaringene er beskrevet i en artikkel som du kan lese her.

Article image

Aktivt liv med bruk av coaching

Hvordan kan en hjelpe inaktive mennesker med en nedsatt funksjonsnedsettelse til mer aktiv fritid? I en ny svensk metodebok presenteres en fremgangsmåte basert på erfaringer fra "Livsstilprosjektet".

Article image

Å vokse opp

Deltakelse og medvirkning på fritidsarenaen har fått bred plass i en ny rapport som er gitt ut av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Rapporten har fokus på barn og unges oppvekstvilkår.

Article image

Nøkkeltall for helsesektoren 2011

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen presenterte denne uken Helsedirektoratets rapport med nøkkeltall for helsesektoren som bl. a. synliggjør at ungdom på 15 år er mer stillesittende en eldre over 65 år.

Article image

Frivillige med utviklingshemning

Et prosjekt gjennomført i Danmark synliggjør erfaringer med å bruke lettere utviklingshemmede som frivillige besøksvenner.

Article image

FmB - muligheter og utfordringer

Ingunn Torsrud reflekterer i denne oppgaven rundt bruk av Fritid med Bistand. Hun synliggjør her metodens muligheter og utfordringer med bakgrunn i sin praksishverdag.

Article image

Kultur, inkludering og deltaking

Stortingsmelding nr. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking presenterer mål og tiltak på kultur- og fritidsarenaen.

Bilde av to som danser rullestoldans

Fritid for unge med funksjonsnedsettelser

I mastergradsoppgaven "Fritid og funksjonshemming - Unge funksjonshemmedes forhold til mestring og hindringer i fritid" presenterer David Bertelsen Rodrigues Eusèbio eksisterende litteratur, teori og begreper om temaet barn og ungdom med funksjonshemminger og deres forhold til fritid.

Article image

Fra bruker til utøver

Samarbeidsprosjektet "Fra bruker til utøver" er et samarbeid mellom seks særforbund i Norges idrettsforbund som ønsker å sikre oppfølging inn i idrettslag etter opphold på Beitostølen helsesportsenter.

Article image

Støttekontakt i 13 år

Tor Røkkum har i 13 år vært engasjert som støttekontakt for flere brukere. I en reportasje i bladet "Vi over 60" forteller han om de ukentlige positive opplevelsene sammen med brukerne.

Article image

Fra prosjekt til praksis

For å styrke fagfeltet ”støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse” gjennomførte Helsedirektoratet utviklingsprosjektet ”Fritid for alle” i tidsperioden 2007 - 2010. Sluttrapporten fra dette nasjonale prosjektet kan du lese her.

Article image

Å være sammen

Opplysningsfilmen "Å være sammen" er utviklet av engasjerte oppdragstakere innenfor støttekontakttjenesten i samarbeid med kommunene i Sør- Rogaland og Jæren DPS

Article image

Satser på fritid med Bistand

En eksamensoppgave på videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige" har gitt Kvinnherad kommune 3 årsverk til å arbeide etter metoden FmB over flere år.

Article image

Film om treningskontaktordningen

Hordaland idrettskrets har med midler fra Helsedirektoratet utarbeidet en informasjonsfilm om ordningen treningskontakt hvor flere oppdragstakere og brukere deler sine erfaringer.

Article image

Grenselaus fritid

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en eksempelsamlingen som handler om å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i fritidsaktiviteter.

Article image

Treningskontaktordningen

Jannicke Waldersnes Baug konkluderer med at det er svært mange likhetstrekk mellom bruk av treningskontakter og individuelle støttekontakter i en mastergradsoppgave.

Article image

Ny bok om friluftsliv

Handicapidrættens Videnscenter i Danmark har i samarbeid med Valnesfjord Helsesportssenter i Norge utgitt en antologi om friluftsliv for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Omslagsbilde individuell plan

Individuell plan 2010

Helsedirektoratet kom i 2010 med en ny oppdatert veileder til forskrift om individuell plan. Dette er et viktig verktøy for å sikre rettigheter og samarbeid.

Article image

Spesialundervisning kan føre til ensomhet

Barn og unge kan bli ensomme av mye spesialundervisning utenfor klasserommet. Deltakelsen i et klassemiljø er viktig for å sikre sosial deltakelse er et av hovedfunnene i en doktorgradsavhandling skrevet av Christian Wendelborg.

Article image

Overskudd og trivsel for ALLE

Helsedirektoratet har gitt ut et nytt hefte som presenterer eksempler på tiltak i kommuner og helseforetak som bidrar til å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i forhold til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Article image

Opplæring og veiledning av oppdragstakere

Heidi Smedsrud Hansen arbeider i tjenesten Tilrettelagt fritid i Drammen kommune. Hun er opptatt av å sikre støttekontakttjenestens oppdragstakere bedre oppfølgning.

Article image

Gir drømmene liv

I det danske tidsskriftet Social Fokus presenteres erfaringene fra prosjektet ”Min Fritid” som bygger på bruk av metoden FmB.

Article image

Hva sier de unge sjøl om fritidsaktiviteter?

I prosjektet ”Velge sjøl!” som vi tidligere har omtalt ble det gjennomført spørreundersøkelse blant unge med cerebral parese om fritidsaktiviteter. Resultatene kan du lese i en fagartikkel her.

Article image

Manglende identitet

Håkon Lorentzen hevder i en ny rapport at frivilligsentralene ikke har noen samlende identitet, og at de mangler generelle retningslinjer for hva de skal være i fremtiden.

Article image

Evaluering av STØFRI

Nordlandsforskning har gjennomført en følgeevaluering av prosjektet STØFRI hvor Valnesfjord Helsesportsenter hadde ansvaret.

Article image

10 gode råd

Servicestyrelsen i Danmark har utarbeidet et idehefte som bygger på erfaringer fra 10 kommuner som gjennom en forsøksordning har arbeidet for å prøve ut ulike modeller for å sikre utsatte barn og unge deltakelse i fritidsorganisasjoner.

Article image

Politiattest for oppdragstakere

Helse- og omsorgsdepartementet legger vekt på at kravet om politiattester gjelder alle tilfeller hvor personell skal yte tjenester overfor barn eller utviklingshemmede på vegne av kommunen.

Article image

Idrett for alle?

NTNU Samfunnsforskning AS har på oppdrag fra Norges idrettsforbund gjennomført et studie som gir en oversikt over forskning av funksjonshemmedes idrettsdeltakelse og fysisk aktivitet.

Article image

FysFunK

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), gjennomførte med støtte fra Helsedirektoratet prosjekt FysFunk. Hovedmålet var å sikre økt aktivitet for barn og unge med store støtte- og tilretteleggingsbehov.

Article image

STØFRI

Prosjektet STØFRI ønsket å bidra til å skape økt aktivitet på fritiden for barn og unge med en funksjonsnedsettelse i kommunene, gjennom å styrke støttekontakttjenesten. Nå kan du lese sluttrapporten.

Article image

Barnas nasjonalpark

Valnesfjord helsesportsenter har gjennomført et pilotprosjekt som beskriver hvordan en kan sikre tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse i Sjunkhatten nasjonalpark i Nordland.

Article image

Utviklingshemning og tros- og livssynsutøvelse

Tros- og livssynsutøvelse er en menneskerettighet. Denne boken handler om hvordan mennesker med utviklingshemning og andre som er mottakere av offentlige tjenester, kan få ivaretatt denne retten.

Article image

Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering

I mai 2010 leverte Hjelpemiddelutvalget sin utredning med forslag til forbedringer knyttet til forvaltning og formidling av hjelpemidler til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Utredningen er nå ute på høring til 15. oktober.

Article image

Kontigentstøtte og fritidsveiledning.

Oxford Research har gennomført en evaluering av en satsning hvor ti danske kommuner har prøvet ut ulike måter å gi kontingentstøtte og fritidsveiledning for å inkludere utsatte barn og unge inn i fritidsaktiviteter.

Article image

Universell utforming og økt tilgjengelighet

Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. For å sikre dette har det blitt utarbeidet en nasjonal handlingsplan for tidsperioden 2009 - 2013.

Article image

Oppdragstakere i norske kommuner

Fafo har på oppdrag fra Fagforbundet gjennomført en studie av bruken og omfanget av oppdragskontrakter som i dag brukes av de fleste kommunene.

Article image

Tilsyn med barne- og avlastningsboliger

Helsetilsynets tilsyn i 2009 av tjenestetilbudet i 75 kommuner/ bydeler synliggjør behov for gjennomgang av regelverket. Fysisk tilrettelegging er ikke regulert i lov, og på visse områder, som fritidsaktiviteter, er det uklart hva som kan kreves.

Article image

Skaper store verdier

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet et satellittregnskap for frivillig sektor som tallfester verdiskapingen og sysselsettingen i sektoren.

Article image

Bli med!

Helsedirektoratet har i samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner laget et inspirasjonshefte. Her synliggjøres hvordan frivillige organisasjoner kan inkludere medlemmer når de blir eldre og kanskje litt glemsk.

Article image

Barns medvirkning i praksis

NOVA har på oppdrag av Nordisk Ministerråd laget en bok med eksempler på gode modeller for å fremme deltakelse blant barn og unge.

Article image

Velge sjøl

Barnehabilitering Østerlide ved Stavanger Universitetsykehus fikk i 2009 støtte til å gjennomføre et prosjekt hvor målsetningen har vært å øke fokus på ungdom, fritidsaktiviteter og fysioterapi i habiliteringstjenesten og kommunene.

Article image

Psykisk helsearbeid i kommunene

Mer enn 8 av 10 kommuner styrker eller opprettholder tjenestetilbudet innen psykisk helse viser en ny undersøkelse foretatt av Helsedirektoratet.

Article image

7 gode råd

Norsk Form har i samarbeid med flere kommuner utviklet et dokument som gir tips og inspirasjon til kommuner som ønsker å utvikle sin omsorgspolitikk for eldre.

Article image

Viktig med fysisk aktivitet

Helsedirektoratet har utarbeidet et tipshefte for helsearbeidere og andre som vil iverksette tilbud om fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser.

Article image

Støttekontakt til personer på institusjon

En person som oppholder seg på en institusjon vil som regel ikke ha behov for ytterligere omsorg eller praktisk hjelp. Likevel kan det i enkelte tilfeller være åpenbart urimelig å ikke innvilge støttekontakt.

Article image

Sosial kapital i et velferdsperspektiv

I denne boken synliggjøres på en god måte sosial kapital som et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap.

Article image

Identitet, sjølvråderett og deltakelse

I voksenhabiliteringen ved Nordlandssykehuset i Bodø har det blitt gjennomført et ungdomsprosjekt med støtte fra Helsedirektoratet kalt ”Identitet, sjølråderett og tilhørighet”.

Article image

Kultur og frivillighet er viktig for livskvaliteten

I rapporten ”Livskvalitet” skrevet av Jill Loga fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor slås det fast at kultur og frivillighet er svært viktige faktorer for livskvaliteten i et samfunn.

Article image

Individuell plan - for et bedre liv

Habiliteringsteamet for voksne og Psykiatrisk innsatsteam ved Nordlandssykehuset har i samarbeid med Høgskolen i Bodø og Høgskolen i Harstad utarbeidet en brukerveileder for etablering av individuell plan.

Article image

Et idrettsforbund for alle

Hvordan har det gått etter at at Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble nedlagt for to år siden?

Article image

Ettervern for rusavhengige

I rapporten ”Ettervern RUS” presenteres en brukerundersøkelse av et utvalg Agderkommuners ettervernstilbud etter institusjonsbehandling for rusavhengige.

Article image

Handicap og foreningsliv 2009

Servicestyrelsen i Danmark har utarbeidet rapporten "Handicap og foreningsliv 2009" som synliggjør at målene om likebehandling og lik adgang til foreningslivet for mennesker med en nedsatt funksjonsnedsettelse, ikke er innfridd i vårt naboland.

Article image

Sosial deltakelse og aktivitet

Kompetanse i funksjonstrening og aktivisering er viktig for å oppnå sosial deltakelse og inkludering for brukere av kommunale hjemmetjenester.

Article image

Hva bør avlastning inneholde?

Hilde Næbb reflekterer i en studentoppgave rundt innholdet i avlastningstilbudet for ungdom. Hun etterlyser større oppmerksomhet knyttet innholdet i fritidstilbudet som gis til ungdom.

Article image

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker med rundskriv I-6/2009 å sikre at alle som er avhengig av bistand fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal få ivaretatt sine muligheter til egen tros- og livssynsutøvelse.

Article image

Fysisk aktivitet for eldre

Visste du at en åttiåring er like trenbar som en trettiåring? Dette er et utdrag fra en helt ny brosjyre om fysisk aktivitet for målgruppen 65+.

Article image

Fire av fem beveger seg for lite

Noregs idrettshøgskole (NIH) har i samarbeid med ni andre høgskoler og universitet gjennomført en omfattende kartlegginga på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Article image

"Klart det går.."

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har utarbeida kursopplegget "Klart det går..". Målgruppen er voksne som har ansvar for barn med funksjonsnedsettelser.

Article image

Statusrapport 2008

Statusrapporten for 2008 har et spesielt fokus på barn, ungdom og unge voksne. Nasjonalt dokumentsenter for personer med nedsatt funksjonsevne er utgiver av denne rapporten.

Article image

Bedre med flere på banen!

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges idrettshøgskole står bak en rapport som bygger på resultater fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i norsk idrett.

Article image

Habiliteringsplan for barn og unge

Helsedirektoratet har utarbeidet en handlingsplan for habilitering av barn og unge. Et av de 24 tiltakene som presenteres i planen er knyttet til å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten i kommunene.

Article image

Selvbilde, sosial tilhørighet og deltakelse

En ny forskningsrapport fra NOVA synliggjør at mange ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelser faller utenfor når de prøver å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Article image

Å lykkes i sosiale relasjoner

Trenger sosialarbeiderutdanningene økt oppmerksomhet om hva som kan sikre flere mennesker med ulike bistandsbehov en meningsfull fritid?

Article image

Individuell plan

Nærmere 1200 personer deltok på de regionale konferanser knyttet til individuell plan, som Helsedirektoratet gjennomførte i 2008. Tilbakemeldingene fra disse deltakerne kan du nå lese i en ny rapport.

Article image

Nasjonal satsning på universell utforming

Med tidsfastsatte mål og tiltak skal hele Norge være universelt utformet innen år 2025. Det er visjonen i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet.

Article image

Leisure organisations are willing and able.

I de nordiske land legges det vekt på å tilrettelegge for alle på kultur- og fritidsarenaen. Mulighetene for å sikre dette krever et samarbeid med frivillige organisasjoner. Det var hovedbudskapet i det norske bidraget som ble presentert i et eget symposium nettverket ”Aktiv fritid for alle” arrangerte på NNDR sin konferanse i Nyborg.

Article image

Rapport om ungdoms fritidsmiljø

En ekspertgruppe leverte nylig sin utredning om ungdoms muligheter for et positivt fritidsmiljø til Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. Her pekes det også på tiltak knyttet til støttekontakttjenesten.

Article image

Opptrappingsplanen for rusfeltet

Gjennom arbeidet med denne planen legges det vekt på å både sikre mennesker med rusmiddelproblemer bedre tjenestetilbud og å styrke det rusforebyggende arbeid.

Article image

Fra bekymring til handling

​Tidlig intervensjon på rusområdet er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (St.prop.nr 1 (2007-2008)). Ansatte som kommer i kontakt med mennesker i risiko unnlater ofte å handle på grunnlag av bekymringen. I denne veilederen settes det fokus på hvordan en kan gå fra bekymring til handling.

Article image

Aktivitetshåndbok

Helsedirektoratet har laget en praktisk håndbok for bruk av fysisk aktivitet. Flere kommuner og helseforetak som bl.a.tilbyr treningskontakter peker på dette som et godt verktøy.

Article image

Ny nasjonal habiliteringsplan

Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeidet en handlingsplan for habilitering av barn og unge.

Article image

Samhandlingsreformen

I en ny stortingsmelding legges det vekt på behov for bedre samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestens ulike aktører.

Article image

Kulturarena med mulighet for dialog?

Ellen Saur har gjennom sin doktorgradsavhandling forsøkt å belyse om kunst og kulturarenaer kan oppleves som møteplasser for dialog mellom mennesker med utviklingshemninger og tilretteleggere.

Article image

Internkontroll

Alle kommuner og bydeler plikter å kvalitetsikre sine sosial- og helsetjenester. Målsetningen er å bidra til at oppgaver som er nedfelt i sosial- og helselovgivningen blir utført, styrt og forbedret.

Article image

Motivasjon og fysisk aktivitet

Linda Beathe Dalane og Ingvild-Jorna Bø Abusdal, som arbeider i henholdsvis Vennesla kommune og Kristiansand kommune, synliggjør i denne studentoppgaven at motiveringsarbeid i forhold til rehabilitering handler om å finne begripelige, håndterbare og meningsfulle tiltak og mål.

Article image

Aktivitetsbasert avlastning

Lindås kommune har etablert eit spennande avlastingstilbod kalla aktivitetsbasert avlasting. Her kan du lese meir om tilbodet som nyleg vart presentert i ein artikkel i tidskriftet SOR -rapport.

Article image

Funksjonshemmede og scenekunst

Tone Pernille Østern er opptatt av å jobbe for en destabilisering av alle stereotypier som eksisterer om funksjonshemmede. Hun peker i denne sammenheng på scenekunstfeltet som en arena.

Article image

Støttekontakt og besøkshjem

I denne artikkelen synliggjør Elisabeth Larsen erfaringer som bygger på en foreldreundersøkelse som er gjennomført i forbindelse med hennes doktorgradsarbeid.

Article image

Godt samarbeid mellom kommune og Røde Kors.

Kristiansund kommune har i samarbeid med Røde Kors Besøkstjeneste startet en aktivitetsgruppe for voksne mennesker med psykiske vansker. Kristin Hatmosø har gjennom en studentoppgave skrevet om dette spennende samarbeidet.

Omslaget til boka Støtte og kontakt

Støtte & kontakt – Fra isolasjon til relasjon

Dette heftet beskriver prosessen i støttekontaktarbeidet. Forfatterne tar utgangspunkt i voksenpsykiatrisk arbeid, men er relevant overfor alle brukergrupper som får tildelt støttekontakt.

Article image

Med fokus på fritid

I denne oppgaven stilles det et spørsmål ved om sosialarbeidere kan benytte fritidsaktiviteter som er verktøy når målet er å legge til rette for at mennesker under rusrehabilitering kan få økt livskvalitet.

Article image

Klare seg selv?

I boken ”Klare seg selv? - Faglige utfordringer i arbeid med unge funksjonshemmede” møter vi fire unge, hjelpetrengende jenter og tar del i deres erfaringer med et selvstendig liv på fritid.

Article image

Gode hjelpere – nesten som en venn

I denne rapporten som bygger på en mastergradsoppgave har personer med utviklingshemning fått uttale seg om hva de oppfatter som god hjelp, og hvilke ønsker og krav de har til sine hjelpere. De skiller mellom støttekontakten og de andre hjelperne.

Article image

Vi er med

Det danske hefte "Vi er med" presenterer 10 unge mennesker som alle er idrettsinteresserte og aktive i sin idrett.

Article image

Fokus på opplæring og veiledning

Hege Henriksen i Nedre Eiker skrev i sin eksamensoppgave på videreutdanningen "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige" om hvordan en kan følge opp støttekontaktene på en bedre måte.

Logo Nordlandsforskning

Avlastning og støttekontakt

I denne rapporten fra Nordlandsforskning fra 1997 presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse som synliggjør omfang og bruk av de sosiale tjenestene avlastning og støttekontakt.

Article image

Demensplan 2015

Denne planen er en av delplanene innenfor Omsorgsplan 2015 synliggjør virkemidler og tiltak for å bedre demensomsorgen.

Article image

Empowerment i teori og praksis

Denne boken tar for seg begrepet empowerment fra ulike perspektiver. 11 forfattere fra Sverige og Norge som har bakgrunn fra ulike fagdisipliner redegjør her for begrepet og tar utgangspunkt i ulike empowermentorienterte prosjekter.

Article image

Alvorlige mangler

Tre av fire kommuner sliter med å gi innbyggerne gode nok avlastning- og støttekontakttjenester viser Helsetilsynet sin oppsummeringsrapport fra det nasjonale tilsynet i 2007.

Article image

Økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom

I en rapport utgitt av Helsedirektoratet presenteres effektive tiltak for å øke aktivitetsnivået og aktivitetsgleden til barn og unge, både i skolehverdagen og i fritiden.

Article image

Gode eksempler

Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komitè har utarbeidet et hefte med gode eksempler på hvordan aktivitet for funksjonshemmede kan etableres og tilrettelegges i idrettslag.

Article image

Fysisk aktivitet og rehabilitering

Prosjektet ”Fysisk aktivitet og rehabilitering” i Danmark synliggjør hvordan en kan tilpasse idrett og bevegelse for mennesker med ervervet hjerneskade.

Article image

Om deltakelse og venner

Rapporten ”Jeg kjenner mange, men har få venner” bygger på resultatet av dybdeintervjuer med fem barn med nedsatt funksjonsevne og samtaler med deres ledsagere.

Omslagsbilde til boka Gull verdt

Gull verdt - en fortelling om livsglede og menneskeverd

I denne boken skriver Helge Gudmundsen om de erfaringene han har gjort seg som trener i 12 år for fotballlaget Flatås Lions. Laget ble først kjent for det norske folk gjennom NRK-dokumentaren "Løvene fra Flatåsen".

Article image

Sammen om det gode liv

KS har laget en veileder som synliggjør hvordan en kommune i samarbeid med frivillig sektor kan utvikle en lokal frivillighetspolitikk.

Article image

Aktivitet og deltakelse

I denne fagartikkelen settes det fokus på viktigheten av å utvikle tjenester som fremmer sosial inkludering i de nye arbeids- og velferdskontorene.

Article image

Selvbestemmelse for tjenestenytere

I denne boken reises sentrale problemstillinger knyttet til å sikre utviklingshemmede kvalitativt gode tjenester. For alle mennesker med hjelpebehov er det viktig å ha innflytelse på hovrdan tjenestene ytes. Selvbestemmelse, brukermedvirkning og empowerment-tenkning i samhandling med utviklingshemmede og demente er sentrale utfordringer som tas opp i denne boken.

Article image

Fra fritid til arbeid

Tina Hjelmeland i Fritid med Bistand i Kristiansand har skrevet en fagartikkel hvor hun viser betydningen av fritidsaktivitet som et viktig ledd på veien mot arbeid.

Article image

16 år etter ansvarsreformen

I statusrapporten ”Vi vil, vi vil, men får vi det til?” har Sosial- og helsedirektoratet samlet kunnskapen knyttet til levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemning.

Article image

Aktiv omsorg

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juni 2007 ut et rundskriv hvor det påpekes nødvendigheten av et helhetlig omsorgstilbud hvor kultur, aktivitet og trivsel må være grunnleggende elementer.

Article image

Ferie for personer med store bistandsbehov

ECON har undersøkt ferievaner, feriebehov og ferietilbud for personer med omfattende bistandsbehov. Undersøkelsen synliggjør at det er behov for offentlig støtte til ferie om vi skal sikre at mennesker i denne målgruppen skal kunne reise på ferie som befolkningen ellers.

Article image

Deltakelse i politisk arbeid

Målsetningen med denne veilederen er å øke kunnskapen om nødvendige tiltak for å sikre politisk medvirkning og deltakelse for alle.

Article image

Og bedre skal det bli!

Helsedirektoratet skal bidra til kontinuerlig forbedring av helsetjenestene. Det er utarbeidet en nasjonal kvalitetsstrategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten som har navnet OG BEDRE SKAL DET BLI!

Article image

Gode hjelpere

I denne fagartikkelen setter forfatteren Kristin Soldal søkelys på hva man kan vente av støttekontakten, og hva som skal til for at tiltaket skal bli vellykket både for bruker og hjelper?

Deltakere på tur- og treningskompiskurs. Jubel ved frisbeegolfkurven.

Bli støttekontakt

Materiell for opplæring og veiledning av støttekontakter.

Flermedieopplegget Bli støttekontakt ble utviklet av Norsk Fjernundervisning (NFU) for Sosialdepartementet i 1991. Det består av tre hefter samt en DVD og kan brukes til opplæring og veiledning av støttekontakter.

Omslaget til sluttrapporten til Rustet for fritid

Drømmenes mulighet, mulighetenes drøm

Prosjektet "Rustet for fritid" ble gjennomført i Kristiansand kommune for å implementere bruk av metoden Fritid med Bistand overfor rusavhenige under rehabilitering og unge i risiko.

Ingressbilde St.meld. nr. 25 Mestring, muligheter og mening

Mestring, muligheter og mening

St. Meld. nr. 25 (2005 - 2006)

Framtidas omsorgsutfordringer og hovedbrukerne av de kommunale helse- og omsorgstjenestene står i fokus i denne meldingen. De siste 20 årene har tjenestene gjennomgått flere store reformer som har berørt både eldreomsorgen og brukergrupper med ulike typer funksjonshemminger.

Bilde av omslaget til Masteroppgaven tillit, mestring og selvoppfatting

Tillit, mestring og selvoppfatning

I denne mastergradsoppgaven presenterer Anders Midtsundstad et teoretisk perspektiv knyttet til sentrale begreper i inkluderingsprosesser, slik de møtes i arbeidet med metoden Fritid med Bistand.