Article image

Stortingsmeldingen "Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk" legger vekt på å sikre personer med rusproblemer et helhetlig tilbud. Tiltak som individuell plan og koordinator eller los skal bidra til gode tjenesteforløp. Tjenestene skal være tilgjengelige, kontinuerlige og tilpasset den enkeltes behov

- I stortingsmeldingen angir vi en tydelig retning og mål for et samlet tjenestetilbud, som også inkluderer bolig, arbeid, aktivitet og fritid forteller helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I helse- og omsorgstjenesteloven er det stilt krav om at kommuner og helseforetak skal inngå avtaler om samarbeid om en rekke oppgaver, blant annet om retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud. Konkrete løsninger må utvikles lokalt i et samarbeid mellom tjenester og nivåer. Samarbeidsplikten gjelder også mennesker med rusproblemer.

Regjeringen vil også legge til rette for at personer med rusproblemer skal sikres deltakelse på ordinære kultur- og fritidsarenaen. I kapittel seks om tilgjengelige og helhetlige tjenester vises det til den nye forstpelsen knyttet til støttekontakt i den nye helse- og omsorgstjenesteloven, sitat:

6.4.6 Meningsfull fritid, sosialt nettverk

Regjeringen vil legge til rette for at personer med rusproblemer settes i stand til å delta i ordinære aktiviteter. Tidligere sosialtjenestelovens bestemmelser om støttekontakt og praktisk bistand, er videreført i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester gjennom kommunenes plikt til å tilby personlig assistanse. Endringen med å innføre begrepet personlig assistanse innebærer at det åpnes for flere måter å organisere bistand på i tillegg til støttekontakt.

Tjenesten kan gis som bistand til organisert deltakelse i aktivitetsgrupper og individuelt tilrettelagte tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon. Mange har gode erfaringer med for eksempel å organisere etter metoden «Fritid med bistand», jf. boks 6.9. Loven understreker at brukerens behov og interesser så langt som mulig skal være styrende for valg av fritidstiltak. Kristiansand kommune får støtte fra Helsedirektoratet til å drifte nettstedet fritidforalle.no. Formålet er å bidra med informasjon knyttet til støttekontakt, kultur - og fritidsdeltakelse.

For LAR-pasienter som ikke er yrkesaktive, er det å ha møteplasser og arenaer viktig i en rehabiliteringsprosess. Dette kan være aktivitetshus, kafédrift og liknende hvor man engasjeres i fellesskap med andre. Slike møteplasser kan også fungere som arenaer for selvhjelpsgrupper eller andre typer støtte- og motivasjonsgrupper i regi av kommunalt ansatte eller personer som tidligere har hatt rusproblemer. Det er samtidig viktig å understreke at det er et mål at personer med rusproblemer integreres på naturlige møteplassser, som for eksempel arbeid eller arbeidsrettede aktiviteter.

I Stortingsmeldingen presenteres også metoden Fritid med bistand slik, sitat:

Boks 6.9 Fritid med bistand

Fritid med bistand bygger på partnerskapsavtaler mellom kommuner og private organisasjoner og finansieres gjennom «støttekontaktmidler». En ansatt i kommunen følger opp den enkelte deltaker i samarbeid med tilrettelegger i den frivillige organisasjonen som vedkommende har valgt å delta i. Målet er at den enkelte skal få en meningsfylt tilværelse sammen med andre. Målgruppene er ulike aldersgrupper og diagnoser, også personer med rusproblemer eller fysiske funksjonsnedsettelser.

Metoden bygger på et mestringsperspektiv, hvor den enkeltes ønsker, drømmer og behov står sentralt. Målet er at deltakeren blir inkludert i en selvvalgt fritidsorganisasjon i løpet av en begrenset tidsperiode. Inkluderingsprosessen er derfor avgjørende og ingen av dem er like. Det viktigste suksesskriteriet handler om at kommunen må sikre tilstrekkelig støtte og oppfølging.

Fritid med bistand har sitt teoretiske fundament knyttet til empowerment. Empowerment kan forstås som en prosess hvor mennesker bygger opp evnen til å handle på egne vegne og på den måten styrker sitt selvbilde. Det legges vekt på at deltakelse bare er meningsfylt dersom det er tale om sosial inkludering gjennom samhandling og aksept.

Gjennom fritid med bistand får deltakeren muligheter til å endre livssituasjonen gjennom selvvalgte fritidsaktiviteter.

httpp://www.fritidmedbistand.no

Hele stortingsmelding nr. 30 (2011-2012) kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad