I boken "Gode tilbud i demensomsorgen" som ble gitt ut på forlaget Aldring og helse i år, slås det fast at støttekontakter i liten grad brukes som et tiltak for personer med demens.

- Støttekontaktrdningen er nedfelt i sosialtjenesteloven som et universellt tilbud for alle mennesker med som fyller lovens vilkår. Den er med andre ord gjeldende forAud Johannessen alle, også de med demens, forteller Aud Johannessen.

Hun legger til at støttekontaktordningen kan være et viktig ledd i en helhetlig omsorgskjede i demensomsorgen. Et tiltak som både er et aktivitetstilbud tilrettelagt etter den enkeltes funksjonsnivå og behov, og et tilbud som gir avlastning for pårørende.

Støttekontakter kan øke muligheten for personer med demens og deres pårørende, til i større grad å kunne delta i samfunnet og det sosiale liv. Johannessen mener utfordringen med støttekontakter i demensomsorgen blant annet er å få tak i personer som ønsker å være støttekontakter, og å sørge for god opplæring og regelmessig veiledning. Personer med demens utvikler som oftest psykiatriske symptomer som angst, depresjon og vrangforestillinger. Deres funksjonsnivå og graden av symptomene av demens, kan påvirkes av miljøet. På bakgrunn av dette er det viktig å gi støttekontakter både opplæring og veiledning for å kunne mestre sin rolle i å tilrettelegge miljøet for den som er syk, og for å avlaste pårørende.

Som et ledd i sitt arbeid med sin avhandling har Johannessen gjennomført et litteraturstudie for å finne ut hva som finnes av opplæring- og veiledningsprogrammer til støttekontakter for å kunne bistå og veilede kommunehelsetjenesten i hvordan rekruttere/beholde støttekontaktene i demensomsorgen. I denne studien ble det søkt i ulike databaser. Søket omfattet land som kulturelt kan sammenlignes med skandinaviske forhold.

Hennes litteraturstudie viser at det er lite forskning på området, men fem artikler ble funnet. De viser at det er vanskelig å rekruttere og beholde støttekontakter til denne brukergruppe, og at de ofte slutter av personlige årsaker. De fleste støttekontaktene er kvinner med liten utdanning. Det påpekes i artiklene at støttekontaktene trenger opplæring om demens, om hvordan man omgås personer med demens, og det er viktig med kontinuerlig veiledning av støttekontaktene.

Studien konkluderer med at støttekontakter er nyttige, men de må gis opplæring og veiledning fra kommunen, og det må legges vekt på viktigheten av å skaffe nye, da mange faller fra. Studien er en del av et pågående doktorgradsarbeid om ”Universell design” eller tilgjengelighet for alle hvor det fokuseres på lovverket og bruk av støttekontakter i demensomsorgen.

Doktorgradsarbeidet er tilknyttet Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap hvor det også holdes kurs om Universell Design knyttet opp mot helse. Det planlegges også et diplomprogram på dette tema. 

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse har et eget nettsted som du finner her

Av Anders Midtsundstad