Støttekontakt3Hovedkonklusjonen er at det fortsatt er store mangler på flere tjenesteområder.

Ansvarsreformen for mennesker med utviklingshemning ble iverksatt fra januar 1991. 16 år etter at kommunene fikk ansvaret for bo- og tjenestetilbudet for utviklingshemmede, har Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet bedt Sosial- og helsedirektoratet om en statusgjennomgang.


Rapporten viser at det er mye ugjort på mange områder både når det gjelder levekår, tjenester og rettsikkerhet. Det har skjedd en positiv utvikling på flere områder, men vi står fortsatt overfor store utfordringer på veien mot å sikre mennesker med en utviklingshemning en mulighet til å leve et så normalt liv som mulig.

Fritid og ferie er et av områdene som belyses i denne rapporten. I dokumentene om ansvarsreformen finner en uttrykte målsetninger om at utvilkingshemmede skal ha et kultur- og fritidstilbud som er "likeverdig med tilbudet til befolkningen for øvrig" (St. meld. nr. 47 1989 - 1990). 16 år etter institusjonsavviklingen står en fortsatt overfor store utfordringer knyttet til fritiden som Tøssebro og Lundeby i undersøkelsen "Utviklingshemmedes levekår 10 år etter reformen" (2002) pekte på som institusjonsavviklingens "taper".

Rapporten "Vi vil, vi vil, men får vi det til?" blir et sentralt dokument i Sosial- og helsedirektoratet`s oppfølgning av sosial- og helsetjenestenes bistand til enkeltpersoner med utviklingshemning og deres familier. For at utviklingshemmede skal kunne delta i aktiviteter som andre, må fokus og innsats rettes mot:
Støttekontakt2

  • Den fysiske tilgjengeligheten til kulturinstitusjoner og bygg.
  • Alle kommuner må innføre ordningen med ledsagerbevis.
  • Det må legges til rette for transport.
  • Det må skje en økt satsning på støttekontakter.
  • Kompetanse til støttekontakter og frivillige i organisasjoner, lag og foreninger må styrkes for bedre å kunne tilrettelegge og tilpasse for inkludering og deltakelse.
  • Det må legges til rette for bedre ordninger som sikrer alle muligheter for et ferietilbud.

Rapporten ble utgitt i juni 2007 og kan bestilles hos Trykksaksekspedisjonen til Sosial- og helsedirektoratet.
E-post: trykksak@shdir.no
Tlf: 24 16 33 68
Faks: 24 16 33 69

Oppgi bestillingsnummer: IS-1456 når du bestiller rapporten.