Bilde av en gutt som lener seg mot en bokhylle og ser mot fotografenCovid19-pandemien og de innførte smitteverntiltakene har potensielt omfattende konsekvenser for sårbare barn og unge og deres familier, og det uttrykkes bekymring fra mange hold om effektene både på kort og lang sikt. Sårbare barn skal også i krisetid fanges opp, få hjelp og ivaretas. Problemstillingene er tverrsektorielle.  

Flere av tjenestene som yter bistand til sårbare barn og unge opererer med sterkt redusert kapasitet. Det kan få store konsekvenser for denne gruppen. Det er derfor avgjørende at det sikres en god koordinering mellom relevante sektorer slik at gruppen ivaretas på en god måte.  

Gjennom de etablerte strukturene i krisehåndteringen er det mekanismer for jevnlig rapportering for status for de samfunnskritiske funksjonene særskilt og for alle sektorområder. Disse mekanismene fanger ikke nødvendigvis godt nok opp utfordringer knyttet til gruppen sårbare barn og unge. Det er behov for en egen struktur på direktoratsnivå som sikrer at problemstillinger av relevans for denne gruppen drøftes og håndteres på tvers av sektorene. Det er videre behov for at regelmessige vurderinger av tilstanden og mulige tiltak løftes opp til departement og regjering. 

Det ligger som et premiss for arbeidet at normal drift i tjenestene skal tilstrebes så raskt som det er forsvarlig ut fra gjeldende smittevernråd.

Oppgaver 

Gruppen skal: 

 1. sikre oppdatert informasjon om sårbare barn og unge og koordinert informasjonsflyt mellom direktoratene og ut til tjenestene.  
 2. gi en statusrapport hver 14. dag til barne- og familieministeren om hvordan gruppen sårbare barn og unge fanges opp og følges opp under pandemien og forslag til oppfølgingstiltak. BFD forankrer arbeidet i den interdepartementale gruppen. 
 3. beskrive ulike scenarier for konsekvenser for gruppen sårbare barn og unge i en situasjon med en langvarig pandemi med tilhørende smitteverntiltak, og vurdere tiltak for å bøte på konsekvensene dette vil ha for sårbare barn og unge over tid. 
 4. Gruppen skal etablere dialog med Barneombudet, sentrale organisasjoner i frivillighet som jobber med sårbare barn og unge, samt Nasjonalbiblioteket for å fange opp de utfordringer disse observerer og diskutere hvordan disse organisasjonene kan bidra. 

Organisering og deltagelse 

Gruppen ledes av Bufdir. Andre deltagere er Hdir, Udir, FHI, IMDi, POD og SfK. Gruppen er ikke noe beslutningsorgan. Vedtak om oppfølging av gruppens arbeid fattes av de deltagende virksomheter innenfor de til enhver tid gjeldende fullmakter de har.  Rapportene offentliggjøres av BFD

Koordineringsgruppen består av: 

 • Mari Trommald, direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Andreas Halse, fungerende avdelingsdirektør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Anne Magdalena Solbu Kleiven, divisjonsdirektør, Utdanningsdirektoratet
 • Johan Georg Torgersen, divisjonsdirektør, Helsedirektoratet
 • Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør, Politidirektoratet
 • Edle Kristin Grønningsæter Pallum, avdelingsdirektør, Sekretariatet for konfliktrådene
 • Pål Surén, forsker, Folkehelseinstituttet
 • Jan Erik Grundtjernlien, seksjonssjef, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Ønsker du mer informasjon? 

Kontakt med Bjørn Lescher-Nuland, strategidirektør, 900 88 258.

Kilde

https://bufdir.no/aktuelt/temaside_koronavirus/tjenestetilbudet_til_barn_og_unge_under_covid_19_pandemien/

Andre ressurser

Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har skrevet en artikkel for hver av rapportene som er utgitt av koordineringsgruppen/Bufdir. Disse er samlet i en liste her:

https://aktivung.custompublish.com/kompetansetjenestens-artikler-om-rapporter-om-tjenestetilbudet-til-saarbare-barn-og-unge-under-koronapandemien.6358082-372510.html