Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Prosjektrapporter

Ingressbilde_reddbarna

Vi må kjempe dobbelt så hardt

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) og Redd Barna har intervjuet barn og unge med funksjonsnedsettelser som har til felles at de har flyktet til Norge. Resultatene fra intervjuene er beskrevet i et hefte som ble utgitt i 2021.

Ingress_Leve_hele_livet

Underveisrapporten fra Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre

Leve hele livet er en reform (2019 – 2024) som bygger på en forståelse av at kommunene har utviklet gode løsninger, men at disse blir tatt i bruk av for få kommuner og for tilfeldig. Målet er å gi kommunene mulighet til å beskrive hvordan reformens løsninger kan innføres, og bidra til spredning og implementering av gode løsninger. En ny rapport gir svar på hvordan kommunene følger opp dette arbeidet.

Bilde av tre unge menn som sitter på en brygge og ser utover havet

Rapport om ungt utenforskap

Stavanger kommune har etablert en egen kommisjon som har sett nærmere på utenforskap blant unge. Deres funn er nedslående. Dagens samfunn tar ikke i bruk de unges ressurser, det blir ikke gjort nok for å inkludere de som faller utenfor og hjelpeapparatet er ikke samordnet godt nok. Resultatet fører til store kostnader både for enkeltmennesker og for samfunnet.

Omslagsbilde til rapporten Fritid for alle – uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser

Fritid for alle – uten fordommer

Redd Barna har lansert rapporten "Fritid for alle - uten fordommer. Fortellinger om fritid fra barn og unge med funksjonsnedsettelser".

Ingressbilde til artikkel om strategien Ut av blindsonene

Ut av blindsonene. Strategi for er samlet kunnskapsløft for utsatte barn og unge

Utsatte barn/unge har behov for bedre, helhetlige og kunnskapsbaserte tjenester

Strategien skal bidra til en helhetlig tilnærming til utsatte barn og unge gjennom å koble myndigheter, tjenester, brukere, frivillig sektor, forskningsmiljøer og høyere utdanning nærmere sammen.  Tre viktige stikkord er forskning, utdanning og innovasjon / praksis. I tillegg løftes ledelse og partnerskap fram som sentralt. I det videre presenteres et kort utdrag av strategien.

Ingressbilde til rapport om Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Inkludering gjennom organiserte fritidsaktiviteter

Rapport

Kulturdepartementet ga i 2015 og 2016 midler til 30 prosjekt som fikk tilskuddsmidler hvor målet var å stimulere til økt deltakelse i fritidsaktiviteter blant unge som bor i inntektsfattige familier. Rambøll fikk oppgaven med å evaluere måloppnåelse og effekter med prosjektene.

Ingressbilde til artikkel om rapport om utvikling av en kommunal frivillighetspolitikk

Utvikling av en helhetlig kommunal frivillighetspolitikk

Rapport

Et sentralt formål med en kommunal frivillighetspolitikk er at den skal stimulere til økt samspill og samarbeid mellom kommunen/bydelen og foreningene og mellom foreningene. Hva anbefaler lag og foreninger lokalt?

To gutter som lener seg på et rekkverk. Bildet er tatt bakfra.

Tur – og treningskompis - Evalueringsrapport

Mer fysisk aktivitet i støttekontaktordningen

Feltet støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse er i utvikling. Dette tydeliggjøres gjennom utviklingsprosjektet Tur – og Treningskompis (TTK).

Ingressbilde til Politikk for menneskerettigheter  - SORs løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming.

Politikk for menneskerettigheter

Stiftelsen SOR har gitt ut en rapport som tydeliggjør løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming.

Ingressbilde til rapporten Kidza har rett

Kidza har rett!

Norge må rapportere til FNs barnekomitè om hvordan staten Norge jobber for å sikre barns rettigheter og etterfølger FNs barnekonvensjon. Barnas rapport "Kidza har rett! er utarbeidet av de unge selv som en skyggerapport. Den ble oversent til barnekomiteen i 2017.

Delta Drammen Sluttrapport

Prosjektet DELTA i Drammen

Uteteamet i Drammen gjennomførte i tidsrommet 2006 – 2010 et prosjekt hvor målet var å utvikle en forebyggende arbeidsmodell for ungdom og foreldre til ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn.

Article image

Brukerundersøkelse fra Trondheim kommune

I Trondheim kommune har "Tilrettelagt fritid" ansvar for å organisere kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med bistandsbehov over 18 år. En ny brukerundersøkelse er nå med på å gi retning for deres videre arbeid.

Article image

Med kjepper i hjulene

Unge funksjonshemmede har utarbeidet en rapport om beskriver tilgang og tilgjengelighet til rehabiliteringstilbud for ungdom og unge voksne.

Article image

Aktiv omsorg - kompetanse og kompetansebehov

I denne rapporten presenteres en kartlegging av status, eksisterende tiltak, dagens utdanningstilbud og fremtidige behov for utvikling av et kompetanseutviklingsprogram for å styrke fagfeltet knyttet til Aktiv omsorg.

Article image

Aktivt liv med bruk av coaching

Hvordan kan en hjelpe inaktive mennesker med en nedsatt funksjonsnedsettelse til mer aktiv fritid? I en ny svensk metodebok presenteres en fremgangsmåte basert på erfaringer fra "Livsstilprosjektet".

Article image

Frivillige med utviklingshemning

Et prosjekt gjennomført i Danmark synliggjør erfaringer med å bruke lettere utviklingshemmede som frivillige besøksvenner.

Article image

Fra bruker til utøver

Samarbeidsprosjektet "Fra bruker til utøver" er et samarbeid mellom seks særforbund i Norges idrettsforbund som ønsker å sikre oppfølging inn i idrettslag etter opphold på Beitostølen helsesportsenter.

Article image

Fra prosjekt til praksis

For å styrke fagfeltet ”støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse” gjennomførte Helsedirektoratet utviklingsprosjektet ”Fritid for alle” i tidsperioden 2007 - 2010. Sluttrapporten fra dette nasjonale prosjektet kan du lese her.

Article image

FysFunK

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), gjennomførte med støtte fra Helsedirektoratet prosjekt FysFunk. Hovedmålet var å sikre økt aktivitet for barn og unge med store støtte- og tilretteleggingsbehov.

Article image

STØFRI

Prosjektet STØFRI ønsket å bidra til å skape økt aktivitet på fritiden for barn og unge med en funksjonsnedsettelse i kommunene, gjennom å styrke støttekontakttjenesten. Nå kan du lese sluttrapporten.

Article image

Barnas nasjonalpark

Valnesfjord helsesportsenter har gjennomført et pilotprosjekt som beskriver hvordan en kan sikre tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse i Sjunkhatten nasjonalpark i Nordland.

Article image

Velge sjøl

Barnehabilitering Østerlide ved Stavanger Universitetsykehus fikk i 2009 støtte til å gjennomføre et prosjekt hvor målsetningen har vært å øke fokus på ungdom, fritidsaktiviteter og fysioterapi i habiliteringstjenesten og kommunene.

Article image

Identitet, sjølvråderett og deltakelse

I voksenhabiliteringen ved Nordlandssykehuset i Bodø har det blitt gjennomført et ungdomsprosjekt med støtte fra Helsedirektoratet kalt ”Identitet, sjølråderett og tilhørighet”.

Omslaget til sluttrapporten til Rustet for fritid

Drømmenes mulighet, mulighetenes drøm

Prosjektet "Rustet for fritid" ble gjennomført i Kristiansand kommune for å implementere bruk av metoden Fritid med Bistand overfor rusavhenige under rehabilitering og unge i risiko.