film jæren ingress"Å være sammen" er en opplysningsfilm om:

  • organisering av fritidsassistenter, støttekontakter og treningskontakter
  • å gjøre sosiale og fysiske aktiviteter til personlig utvikling og vekst
  • relasjoners betydning
  • faglig oppfølging og veiledning
  • brukeres tanker og erfaringer

Samarbeidet om produksjon av filmen kom i gang som et tiltak innen det nasjonale støttekontaktprosjektet, Følgesvennen, for noen år tilbake. Prosjektorganisasjon var Mental Helse Norge, og målsettingen var å utvikle støttekontaktordningen for mennesker med psykiske lidelser i tråd med målsetningene i Opptrappingsplanen for psykisk helse.  

I Sør-Rogaland hadde en allerede over flere år samarbeidet for å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten, og det var disse aktørene som ble invitert inn i prosjektet Følgesvennen. Disse var Jærkommunene Klepp, Time, Hå og Gjesdal, Støttekontaktforeningen på Jæren og Jæren DPS. Gjennom prosjektet som rettet seg mot nevnte målgruppe, kom Jæren DPS inn i et mer strukturert samarbeid med de andre instansene. Det prioriterte prosjekttiltaket ble å produsere en opplysningsfilm.

Støttekontaktforeningen står som eier og distributør av filmen da samarbeidspartene ønsket å støtte organisasjonens utvikling av verdifulle bidrag og tilbud til oppdragstakere.

Klara Rosland, leder av Støttekontaktforeningen uttaler seg entusiastisk om produktet hun håper vil nå ut til mange:

- Som eneste støttekontaktforening i landet, er det utrolig stort for oss å kunne distribuere en film som presenterer både oppdragstakernes organisasjon og deres arbeidsområder.  Vi får vist hva foreningen står for, hva vi arbeider for, at vi vil noe og får til noe. Foreningen får allerede henvendelser fra mange distrikter, og vi tror filmen kan skape mer tilknytning til fagmiljøer over hele landet. Det kan være å håpe at andre blir inspirert til å skape et organisert tilbud slik vi har gjort. Videre håper vi at fagpersonell kan bli inspirert til god oppfølging og veiledning av fritidsassistenter, støttekontakter og treningskontakter. Vi ser flere områder hvor filmen kan benyttes av foreningen. I august var vi invitert til fylkesvise faglige nettverket for ansatte i kommunene Rogaland og Agder for å vise filmen "Å være sammen"  for første gang.  I september deltok vi på Fritidsmessa i Time kommune (tilrettelagte fritidstilbud til barn, unge og familier) og der rullet filmen over lerret et ved vår stand. På våre framtidige støttekontaktsamlinger vil vi velge ut snutter som innledninger eller innlegg. Styremedlemmer i Støttekontaktforeningen deltar på kommunale kurs for støttekontakter, både for å formidle info om våre roller og for å presentere foreningen. Det blir fint å anvende filmen neste gang.

En annen bakgrunn for å lage en film, har vært behovet for materiell til bruk i skolering og veiledning av oppdragstakere.

Else Havik er fritidskonsulent i Klepp kommune og ansvarlig for fritidsassistentordningen der. For tiden er hun med og arrangerer en studiegruppe for disse oppdragstakerne i samarbeid med Støttekontaktforeningen. Else forteller at filmen blir benyttet i studiearbeidet til å vise eksempler på aktiviteter i hensikt å se muligheter for nytt innhold i brukergruppene.

- De autentiske opptakene viser reell samhandling, og dette inspirerer til kommunikasjonen om  temaer for oppgaveløsning og dialog i studiegruppen. Det blir fint å kunne bruke filmen videre i opplæring og veiledning av fritidsassistentene i vår kommune forteller den engasjerte fritidskonsulenten avslutningsvis.

Anne Karin Braut som er virksomhetsleder i Time kommune forteller at de i hennes kommune også gleder seg til å ta i bruk filmen på kurs og i annen opplæring forfor oppdragstakere.

- I presentasjon av tilbudene for brukere og eventuelt overfor deres familier vil det kunne være aktuelt å vise opptak fra de ulike aktivitetene som er filmet. Slik vil målgruppene få en bredere forståelse og innsikt i tiltakene.  Som innspill og eksempler på problemstillinger i arbeidet, vil klipp fra de ulike filmmodulene også være egnet i veiledning, så vel individuelt som i gruppe sier Anne Karin som selv er en erfaren veileder på området.

Marit Linnerud Egeland og Ingvild Kristiansen ved Jæren DPS har vært aktører i samarbeidet om innhold og utforming av opplysningsfilmen som har mange sekvenser innen fysisk aktivitet. Det distriktspsykiatriske senteret har inngått "Partnerskap for folkehelse" i Rogaland og har fysisk aktivitet som en del av sitt interne behandlingstilbud.  Det er helsesportspedagog tilsatt og treningsansvarlige er utnevnt i enhetene.  Senteret har for øvrig prosjektledelsen av "Aktiv på Dagtid Jæren" som er et tilbud for alle som går på NAV-ytelser i Jærkommunene.

- Å være sammen" er en betegnende tittel også innen fysisk aktivitet som hjelpetiltak.  Støtten og inspirasjonen gjennom samhandling mellom pasienter og helsepersonell eller brukere og treningskontakter kan være avgjørende for motivasjon og utvikling av ferdigheter forteller Marit Linnerud Egeland som er klinisk sosionom ved Jæren DPS og som har hatt rollen som prosjektansvarlig for filmsamarbeidet.  

Ressurspersonene ved senteret deltar i arrangering av 40 timers kurs for treningskontakter, viktige støttespillere som institusjonen samhandler med, både under og etter behandlingsforløp her.  Det er intensjonen at filmen skal anvendes både i skolering og veiledning av treningskontakter.

- Både pasienter, pårørende og ansatte er målgrupper hos oss, og filmen vil bli brukt i undervisning. I det psykiatriske endringsarbeidet står motivering sentralt, og filmen er også anvendelig i slike sammenhenger.  Brukerdeltakelsen i filmen gir muligheter for god læring om utfordringer og hvordan tiltakene virker forteller Egeland avslutningsvis.

Medlemmene i støttekontaktforeningen på Jæren og alle deres gode hjelpere vil benytte anledningen til å takke så vel kolleger, oppdragstakere og brukere fra distriktet for deres bidrag. Dette har vært et grensesprengende samarbeid på mange måter.  Et arbeid hvor mange har lært mye. Å anvende filmen -  blir å se nye muligheter for de det gjelder...".