Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gjesteblogg

Vi inviterer representanter for nasjonale myndigheter, forskningsmiljø, bruker- organisasjoner, frivillige organisasjoner og kommuner til å formidle erfaringer og meninger knyttet til feltet ”Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse” på vår blogg.

Nettstedet fritidforalle.no ønsker å være en nasjonal idebank og kunnskapsformidler knyttet til det det viktige arbeidet med å styrke og videreutvikle arbeidet med å tilrettelegge fritid for alle. For bedre å sikre dette, gir vi nå plass til å publisere artikler fra gjesteskribenter. 

Ønsker du mer informasjon så ta gjerne kontakt.

Bilde av Britt-Evy Westergård

Vennskap som ressurs og helse i tjenester til personer med utviklingshemning

Gjesteblogg 1/2021

Britt-Evy Westergård har gjennom sitt arbeid som vernepleier vært opptatt av vennskap for personer med utviklingshemming som tjenesteyter og nå som forsker. I denne gjestebloggen reflekterer hun rundt temaet med bakgrunn i sine egne erfaringer og forskning. Teksten er tidligere utgitt i tidsskriftet SOR-Rapport nr. 2 2021.

Bilde av Anders Midtsundstad

Tilrettelegging av fritid – et nytt fagfelt?

Gjesteblogg 1/2020

Det er enighet om at vi ønsker å tilrettelegge samfunnet for alle. Vår velferdsstat har klare politiske mål om «full deltakelse og likestilling», men gode intensjoner er ikke nok. Det må settes av ressurser, gis opplæring og erfaringene må spres når ønsket er å styrke og videreutvikle arbeidet innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse. 

Bilde av artikkelforfatterne Anders Midtsundstad og Tormod Mjaaseth

Aktiv ferie og fritid for alle

Gjesteblogg 7/2019

Vi lever i et land hvor de fleste har mulighet i sin ferie til å oppleve og erfare noe annet enn det hverdagen gir. For de fleste betyr dette reiser med eller uten overnatting til selvvalgte steder. I denne artikkelen tydeliggjøres det at dette ikke er en selvfølgelighet for personer med omfattende bistandsbehov.

Bilde av Synnøve Roland

Blå Kors Ferier – et lavterskeltilbud

Gjesteblogg 6/2019

Til nå i år har Blå Kors gitt et ferietilbud til 1006 personer. Årets mål er å gi over 1200 personer et tilbud. Det er dobbelt så mange som fikk et tilbud i fjor. Synnøve Roland presenterer i denne bloggen tjenestetilbudet som gjennomføres takket være støtte fra Bufdir, gaver, bidrag og samarbeidspartnere over hele landet.

Bilde av Tonje Johansen nettverkskoordinator Buskerud, Vestfold og Telemark

Inkludering i Skien kommune

Gjesteblogg 5/2019

Hvordan kan en kommune bidra til å styrke en prosess hvor flere inkluderes i lokalmiljøet? I denne gjestebloggen gir Tonje Johansen svar på hvordan de innenfor kultur og fritidstjenesten i Skien kommune har møtt denne utfordringen.

Anders Midtsundstad

Organiseres støtten rundt familier til barn med funksjonsnedsettelser godt nok?

Gjesteblogg 4/2019

I over 30 år har vi kunnet lese forskningsrapporter som tydeliggjør at mange foreldre til barn med en funksjonsnedsettelse opplever at praktisk informasjon om tjenester og hjelpesystemet er mangelfull, tilfeldig og personavhengig. De opplever at det i stor grad blir deres oppgave å finne, utløse og koordinere hjelp som gis (Midtsundstad, 2019, Demiri & Gundersen, 2016 og Ingstad & Sommerschild, 1984).

Denne gjestebloggen bygger på svar fra foreldrene som er gjennomført i en spørreundersøkelse av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser finansiert av Helse Nord. Sju mødre og seks fedre deltok i spørreundersøkelsen som ble gjennomført på tre forskjellige helseinstitusjoner hvor de var ledsagere for sine barn og unge. Deres svar kan ikke generaliseres, men de tydeliggjør noen fellestrekk. Foreldrene opplever sin situasjon forskjellig, men samtalene synliggjør noen felles opplevelser som jeg vil presentere nærmere i denne artikkelen.

Bilde av artikkelforfatter Anne Langeland

Fritid og ferie i Camphill landsbyene

Gjesteblogg 2/2019

Kan en bygge inkluderende fellesskap hvor voksne mennesker med ulike behov for støtte og hjelp sammen med medarbeidere kan få dekket sine behov på det sosiale, arbeidsmessige og kulturelle plan?

Bilde av Espen w. Andresen, politisk talsperson for Frivilligsentralene i Norge

Hvilken betydning har frivilligheten i vårt samfunn?

Gjesteblogg 1/2019

Hvilken betydning har frivilligheten i vårt samfunn? Dette gir Espen Watne Andresen et godt svar på i denne bloggen. Han er daglig leder for Vestre Aker Frivilligsentral og politisk talsperson for Norges frivilligsentraler.

Bilde av Jorunn Nordholm

Aktiv fritid for alle

Gjesteblogg 3/2017

I dette gjesteblogginnlegget setter Nordholm søkelyset på om et meningsfullt fritidstilbud, organisert etter metoden Fritid med Bistand, kan bidra til økt sosial kapital. Artikkelen bygger på et sammendrag av eksamensoppgaven hun skrev på «Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge», 2012-2014. Eksamensoppgaven tok utgangspunkt i erfaringer fra kommuner som deltok i prosjekt «Aktiv fritid for alle» som var et ledd i den nasjonale satsningen for å styrke og videreutvikle tjenestetilbudet innen støttekontakt, kultur og fritidsdeltakelse ungdom og unge voksne i risiko.

Deltakere på tur- og treningskompiskurs.

Tur- og treningskompiskurs i Nordland

Gjesteblogg 2/2017

Nordland idrettskrets og FNF Nordland arrangerer kurs for å utdanne og inspirere eksisterende støttekontakter og andre med interesse for idrett og friluftsliv, til å bruke fysisk aktivitet som Tur- og treningskompis. Prosjektleder Stine Wike beskriver i denne gjestebloggen erfaringer fra prosjektet.

ingressbilde Eirik Dahl

Friluftsliv for utviklingshemmede. Turtilbud for alle

Gjesteblogg 1/2017

Etter påske i fjor gikk jeg sammen med min kone en tur på Brunkollen i Bærum. Vi hadde hatt noen fantastisk dager med fint vær, mye snø og mange turer på ski. Vi gikk og snakket om at det kanskje ikke er så rart at mange syns det er vanskelig å ta med sine utviklingshemmede barn på skitur. Når de bikker 12-13 år begynner de å bli riktig tunge å dra i pulken. Jeg fikk plutselig en tanke.

Bilde av advokat Kjetil Edvardsen, Fagforbundet

Ny avgjørende dom i Høyesterett

Gjesteblogg 2/2016

Avlastere og støttekontakter skal som klar hovedregel være ansatt i kommunen de arbeider. Dette er konsekvensen etter en ny dom i Høyesterett skriver advokat Kjetil Edvardsen i Fagforbundet i dette blogginnlegget.

Bilde av Ellen Margrete Graarud

Den viktige kartleggingen

Gjesteblogg 1/2016

I dette gjesteblogginnlegget setter Graarud søkelyset på kartleggingen i arbeidet med å tilrettelegge fritidstjenester for andre. Artikkelen bygger på et sammendrag av eksamensoppgaven hun skrev på videreutdanningen «Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige i 2014.

Bilde av Emma Kristine Leesland

Veiledning av støttekontakter – hvorfor og hvordan!

Gjesteblogg 4/2015

Som utdannet vernepleier med arbeidserfaring fra blant annet kommunal sektor i forhold til tilrettelegging av arbeid, bolig og fritid har jeg vært interessert i hvordan man kan få en bedre kvalitet på tjenestene som ytes. Ansvarsområdet mitt har vært knyttet til avlastning og støttekontakttjenesten i kommunen. Min erfaring fra ulike kommuner og som forhenværende ung og uerfaren støttekontakt er at veiledning og oppfølgning av støttekontakter ikke er et prioritert område i kommunal sektor.

Bilde av Kjetil Korbu Nilsen

Olympisk mester i eget liv

Gjesteblogg 3/2015

Kjetil Korbu Nilsen er født med celebral parese (CP). Han har flere ganger deltatt i kjelkehockey i Paralympics samt VM, der han har vunnet flere medaljer. I dette blogginnlegget reflekterer han over betydningen idrett og aktivitet har i hans liv.

Article image

Jeg kan delta!

Gjesteblogg 1/ 2015

Sola kommune har startet et prosjekt for å inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn inn i fritidsaktiviteter. Prosjektet som er et tiltak for å redusere barnefattigdom presenterer her sine foreløpige resultater.

Article image

Et usynligt lurende spørgsmål

Gjesteblogg nr 2/ 2014

Kommuner i Norge og Danmark har mye å tjene på å sikre tilpassede fritidsaktiviteter for de som trenger det i et samarbeid med frivillige. Det skriver Annemarie Svenningen i en artikkel hvor hun bygger på sine erfaringer som fysioterapeut i en privat praksis i Syddjurs kommune.

Article image

Hvorfor sette frivilligheten på den lokalpolitiske dagsorden?

Gjesteblogg 5/ 2013

Denne artikkelen er utledet fra en eksamensbesvarelse i studiet ”Organisasjon og veiledning for støttekontakter, avlastere og frivillige”. Formålet er å sette fokus på den samfunnsmessige betydningen av frivillighet. Grøttjord ønsker å bidra til at frivilligheten sin rolle og kår blir løftet frem og diskutert, og ikke bare blir trukket fram som et honnørord uten definert innhold i festtaler.

Article image

Aktiv Fritid - folkehelse og deltakelse på egne premisser

Gjesteblogg 4/ 2013

I denne artikkelen deler Thomas Mikkelsen og Connie Straume sine erfaringer fra et brukerstyrt malerkurs. Stord kommune har gjennom et prosjekt lagt til rette for at deltakerne kan få brukt sine ressurser, kompetanse og ferdigheter ovenfor andre i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter.

Article image

Er det for dyrt?

Gjesteblogg 1/2013

Barn som vokser opp i familier med lav inntekt får begrenset sine valgmuligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. I denne artikkelen presenteres funn fra intervjuer med noen av disse barna.

Article image

Støttekontakter som ressurs i demensomsorgen

Gjesteblogg nr 4/2012

Hvordan er det å være støttekontakt til personer med demens? Dette er et av flere spørsmål Aud Johannessen ønsket å finne svar på gjennom et studie knyttet til sitt doktorgradsarbeid.

Article image

Kva kan unge med Asperger syndrom læra oss om fritid?

Gjesteblogg nr 3/2012

Det ligg gjerne ein nyttetenking bak fritid for funksjonshemma. I arbeidet med masteroppgåve gjorde Inger Helen Midtgård nokre oppdagingar som gjer at ho spør seg kva unge med Asperger-syndrom kan læra oss andre om fritid?

Article image

Korsang for et bedre liv

Gjesteblogg nr 2/2012

Nyere forskning viser at sang har en rekke positive effekter som virker helsefremmende. Mer enn 200 000 nordmenn synger i kor. Korbevegelsen kan dermed sies å være en av våre viktigste helsefremmende institusjoner.

Article image

FmB - muligheter og begrensninger

Gjesteblogg nr 1/2012

Ingunn Torsrud gjør i denne bloggen nærmere rede for FmB som en ny vei i støttekontakttjenesten. Hun løfter frem mulighetene og hjelp til selvhjelp perspektivet metoden gir, og peker på utfordringer med å kunne utøve empowermentbasert arbeid i praksis.

Article image

Spennende inkluderingsarbeid i Alta kommune

Gjesteblogg nr 10/2011

Alta kommune benytter metoden Fritid med bistand i forhold til enslig mindreårige flyktninger. Kommunen har jobbet for å implementere metoden i Barn- og ungetjenesten, og prøver den nå i inkluderingsarbeid på et nytt felt.

Article image

Utviklingshemmedes fritid - kjærringa mot strømmen?

Gjesteblogg nr 8/2011

Hovedlinjene i utviklingen av levekår og tjenester for utviklingshemmede bekymrer Jan Tøssebro. Utviklingen på fritidsarenaen for denne målgruppen er et av få lyspunkt i tjenesteutviklingen skriver han i denne bloggen.

Article image

Hvordan trene for å få bedre form?

Gjesteblogg nr 6/2011

For å oppnå helsegevinster bør du være i fysisk aktivitet minst 30 minutter hver dag på moderat tempo. For å forbedre formen din, bør du drive med systematisk trening over tid. Hilde Lohne-Seiler synliggjør i denne bloggen hvordan en kan trene for å oppnå dette.

Article image

Prosjektet ”Fritid med Bistand” i Fyllingsdalen

Gjesteblogg nr 5/2011

NAV Fyllingsdalen har gjennom prosjektet ”Fritid med Bistand” fått midler til å styrke og utvide rusomsorgen ved å koble unge som er eller har vært rusavhengige til en meningsfull fritidsaktivitet. Det gir resultater.

Article image

Meningsfull opplevelse - varig endring

Gjesteblogg nr 3/2011

I denne bloggen presenteres erfaringer fra det treårige prosjektet "MOVE". Målet deres er å sikre flere rusavhengige under rehabilitering deltakelse i lag og organisasjoner i Tønsberg og Nøtterøy.

Article image

Fritidsskolen

Gjesteblogg nr 1/2011

I Storfjord kommune tilbys fritidsskolen som et alternativ til bruk av individuelle støttekontakter overfor enslige mindreårige flyktninger. Du kan lese mer om dette tilbudet i årets første gjesteblogg.

Article image

Betydningen av fysisk aktivitet for voksne og eldre

Gjesteblogg nr 18/2010

Uavhengig av alder får man effekt av regelmessig fysisk aktivitet. Et liv med daglige aktivitetsdoser gir helsegevinster, øker fysisk form og mestringsfølelse, gir overskudd, og ikke minst forbedrer LIVSKVALITET. Hvem kan avstå fra det?

Article image

Aktivitetsgledens kraft!

Gjesteblogg nr 15/2010

Aktivitetsgledens kraft skaper positiv energi og bringer frem uante muligheter i forhold til hva man trodde var mulig å oppnå.

Article image

Fritid for alle - men ikke for rusmiddelavhengige?

Gjesteblogg nr 11/2010

Rehabiliteringsarbeidet overfor rusavhengige har mange brikker. Fastlege Dagfinn Haarr mener fritid, kultur og nettverk ofte ikke får den oppmerksomheten som det har fortjent.

Article image

Barn med tydelige ønsker for deltakelsen i aktivitet!

Gjesteblogg nr 10/2010

Barn med fysiske funksjonsnedsettelser ønsker seg deltakelse i fritidsaktiviteter som andre jevnaldrende. Flere av barna og familiene peker på støttekontakttjenesten som en fremmende faktor skriver stipendiat Astrid Nyquist.

Article image

Fritida - normaliseringens taper?

Gjesteblogg nr 9/2010

Professor Jan Tøssebro reflekterer her rundt fritidstilbudet til utviklingshemmede med bakgrunn i sin forskning. Han etterlyser større ambisjoner på feltet.

Article image

Ikke drep fritiden!

Gjesteblogg nr 8/2010

Effektene av en aktiv fritid vil bidra til større inkludering på alle samfunnsområder. Dette er noe av det Mads Andreassen skriver i en ny blogg.

Article image

Fritid og fritidens betydning

Gjesteblogg nr 6/2010

Førsteamanuensis Reidar Säfvenbom reflekterer i denne gjestebloggen rundt begrepet fritid. Noen forbinder fri tid med det gode liv, mens andre først og fremst knytter begrepet til ord som ensomhet og eksklusjon.

Article image

Fattige barn skal også kunne delta

Gjesteblogg nr 5/2010

Instituttsjef Tone Fløtten i Fafo, stiller i denne gjestebloggen blant annet spørsmålet om hva som kan gjøres for å bedre situasjonen for barn som vokser opp i fattigdom.

Article image

Kirken i velferdssamfunnet

Gjesteblogg nr 4/2010

Jeg ønsker meg en kirke som sender sine medlemmer ut i verden til sosial innsats for andre og som oppfordrer til samarbeidsprosjekter for å redde velferdssamfunnet. Dette er noe av budskapet i en gjesteblogg skrevet av professor Paul Leer-Salvesen.

Article image

Fritid med bistand i et Utekontaktperspektiv

Gjesteblogg nr 3/2010

Senter for rusforebygging i Drammen kommune har i flere år benyttet metoden Fritid med bistand i oppsøkende utekontaktarbeid. I denne gjestebloggen synliggjør de sine erfaringer fra prosjekt DELTA.

Bilde av Elisabeth Valmyr Bania

Velferdssamfunnets fremvekst og utvikling

Gjesteblogg nr 2/2010

Elisabeth Valmyr Bania har blitt spurt om å komme med et innspill i forhold til fremveksten av det norske velferdssamfunnet. Det har hun gjort ut fra sitt faglige ståsted. Her kan du lese hennes blogg.

Article image

Fysisk aktivitet på fritida - for alle?

Gjesteblogg nr 1/2010

Hvilke faktorer påvirker fysisk aktivitetsnivå og deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse på fritiden? Martin Sæbu forsøker å gi et svar på dette med utgangspunkt i sin forskning i denne gjestebloggen.

Article image

Samhandling med et helhetlig menneskesyn – for hvem og med hvem?

Gjesteblogg nr 3/2009

Frivillige organisasjoner representerer en betydelig ressurs som har innvirkning vår livskvalitet. Line M. Bergli ved Valnesfjord helsesportssenter legger vekt på økt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor i denne gjestebloggen.

Article image

Videreutdanning for ildsjeler!

Gjesteblogg nr 2/2009

Høyskolen i Bergen har siden 1993 gitt studietilbud nasjonalt for personer som organiserer fritid for andre i offentlig og privat sektor. Dette skriver Kristin A. Soldal i dette blogginnlegget hvor hun presenterer videreutdanningen som i 2010 tilbys i Bergen, Oslo og Trondheim.

Article image

Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse

Gjesteblogg nr 1/2009

Å styrke støttekontakttjenesten, inkludere transport i fritidstilbudet og å bedre samarbeidet mellom kommunal og frivillige sektor er blant tiltak som flere departementer sammen ønsker å se nærmere på. Det skriver barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i et blogginnlegg.