Bilde av omslaget til rapporten Frivillige organisasjoners arbeid for inkludering av barn og ungeI Norge legger vi stor vekt på å inkludere barn og unge til deltakelse i frivillige organisasjoner. Rapporten «Frivillige organisasjoners arbeid for inkludering av barn og unge. Barrierer, virkemidler og samspill" gir nyttig kunnskap som det er nyttig å reflektere rundt for alle som ønsker å legge til rette for deltakelse for flere.

Intervjuene med personer i frivillige organisasjoner tydeliggjør at det er viktig å styrke informasjonen rundt temaet i frivillige organisasjoner. Bare halvparten av de som ble intervjuet kjenner for eksempel til fritidserklæringen som legger vekt på felles innsats for at alle barn skal kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. Det trengs også lokalt mer informasjon om hvilke lokale ordninger og tiltak som kan bidra til inkludering i frivilligheten.

Barrierene og mulighetene som ligger i virkemidlene og samspillet som presenteres i rapporten kan være et godt utgangspunkt for å sikre at flere gis mulighet til å delta.

Rapporten tydeliggjør også viktigheten av et godt samarbeid mellom frivillig sektor og kommunen. Det gis også her gode eksempler som kan danne grunnlag for å styrke et slik samarbeid lokalt.

En svakhet ved rapporten er at den ikke reflekterer over utfordringen for barn og unge med funksjonsnedsettelser som er en stor og viktig målgruppe.

Hele rapporten som er utgitt med støtte fra Kulturdepartementet ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor kan du lese her: 

Sivilsamfunn_Rapport_2_2022.pdf

Kilde

https://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/aktuelt/nyheter/hvordan-jobber-frivillige-organisasjoner-med