Rapporten som nå er skrevet forsøker å finne svar på hvordan kommunene arbeider med reformen Leve hele livet. Dette gjøres gjennom å stille følgende fire hovedspørsmål:

  1. Hvordan forstår og vurderer kommunene Leve hele livet?
  2. Hvordan arbeider kommunene med Leve hele livet?
  3. Hvordan er arbeidet organisert?
  4. Hvordan opplever kommunene støtten fra det regionale støtteapparatet, og er det regionale støtteapparatet rettet inn mot kommunenes behov?

Leve_hele_livet_boks.jpg

Rapporten gir et innblikk i hvordan kommunene arbeider. Den er interessant å lese for ansatte som arbeider med å tilrettelegge kultur- og fritidstjenester for å få ideer og tips til hvordan en selv kan styrke og videreutvikle sine tjenester.

Utviklingen av gode tjenester innenfor fagfeltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse er et av flere temaer som har stor betydning i denne reformen. Vi erfarer også i praksis at en satsning på å styrke og videreutvikle gode tjenester for eldre og seniorer også danner grunnlag for gode tjenester overfor andre målgrupper. Et eksempel er bruk av metoden Aktive Sammen som opprinnelig ble utviklet gjennom et forsknings og utviklingsprosjekt overfor eldre. Metoden er i dag tilrettelagt slik at den brukes overfor flere målgrupper i flere kommuner gjennom et samarbeid mellom frivilligsentraler og kommuner.

Rapporten som er utarbeidet av OsloMet, i samarbeid med Vista Analyse, på oppdrag fra Helsedirektoratet kan du laste ned her:

NIBR-rapport 2022:1 "Leve hele livet i kommunene"

Permanent lenke

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2982569