Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlige dokumenter

Ingressbilde til artikkel om rapporten Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet

Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet

Likestillings- og diskrimineringsombudet har gjennomgått 117 klagesaker om helse- og omsorgstjenestene til mennesker med utviklingshemming fra landets statsforvalterembeter. I en egen rapport tydeliggjøres flere alvorlige feil i saksbehandlingen. Manglende medvirkning og bruk av standardtekster er eksempler på dette også i behandlingen av søknader om støttekontakt

Ingressbilde til artikkel om Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser. Viser utsnitt av omslagsbildet til rapporten.

Undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

Rapport fra Riksrevisjonen

Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at familier med barn som har funksjonsnedsettelser, må få bedre hjelp fra det offentlige. Særlig gjelder det familier med barn som har store og sammensatte behov. Riksrevisjonens undersøkelse viser at familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv.

Ingressbilde til artikkel om Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge

Handlingsplan

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2021–2025 skal bidra til et bærekraftig og likestilt samfunn gjennom utforming av fysiske og tekniske omgivelser. Handlingsplanen omfatter blant annet tiltak innen arealplanlegging, infrastruktur, bygg, transport og digitalisering i tillegg til utvikling av universelle løsninger på nye områder.

Ingressbilde til artikkel om Aktiv fritid – demokrati for barn og unge. Eksempelhefte fra Bufdir

Aktiv fritid – demokrati for barn og unge

Bufdir, Frivillighet Norge og KS inviterte kommuner, fylkeskommuner og lokale frivillige til å delta på nettverksamlinger. Målet var å dele erfaringer rundt oppfølgningen av fritidserklæringen, ungdomsråd og strategien for barn og unge som lever i lavinntekter. Nå har de laget et eksempelhefte til inspirasjon fra samlingene.

Ingressbilde til kartlegging av fritidskortordninger

Fritidskortordninger

Oslo Economics har på oppdrag for Kulturdepartementet gjennomført en kartlegging av fritidskortordninger I Norge. Undersøkelsen tydeliggjør at et stort antall av ordningene tilbys barn og unge fra familier med lav inntekt.

Bilde av tre stykker rundt et bord som har møte og diskuterer.

Råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Stortinget vedtok i 2018 en bestemmelse i ny kommunelov om at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. En ny forskrift skal sikre alle målgruppene medvirkning.

Ingressbilde til artikkelen om årsrapporten 2018 for Omsorg 2020

Omsorgsplan 2020 - Årsrapport for 2018

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. Helsedirektoratet følger opp mange av tiltakene for å styrke kvalitet og kompetansen i omsorgstjenesten. Bedre tilrettelegging av tjenester innenfor feltet støttekontakt, kultur og avlastning er et av områdene.

Ingressbilde til sak om Regjeringens strategi Et samfunn for alle

Et samfunn for alle

Kultur og fritid pekes på som et av de fire innsatsområder i regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030.

Ingressbilde til artikkel om Statens frivillighetspolitikk

Ny frivillighetsmelding

Et grunnleggende prinsipp for frivillighetspolitikken er selvstendigheten til frivilligheten. Det er ikke staten som setter mål for frivilligheten, men frivilligheten selv.

Ingressbilde til Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018–22

Ny nordisk handlingsplan

Nordiska ministerrådet har utarbeidet et strategisk samarbeidsdokument (2018 – 2022) for å fremme arbeidet med å tilrettelegge for økt inkludering for personer med funksjonsnedsettelser.

Ingressbilde til Stortingsmelding 15 2017–2018 Leve hele livet

Leve hele livet
- En kvalitetsreform for eldre

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. 

Ingressbilde Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016 - Statistikk om tjenester og tjenestemottakere

Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016

I 2016 var det 355 635 personer som mottok en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester. Det betyr at 6,7 % av hele befolkningen mottar slike tjenester. Statistisk sentralbyrå lager årlig statistikk om tjenester og tjenestemottakere som viser utviklingen

Ingressbilde til Rapport om norsk frivillighet - Utviklingstrender og samfunnseffekter

Forskning på norsk frivillighet

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har utarbeidet en rapport hvor de oppsummerer forskningen som de har gjennomført i perioden 2013-2017. Rapporten gir en god oversikt over utviklingstrender for frivillig arbeid i vårt land.

Ingressbilde til tilsynsrapport fra Helsedirektoratet

Mangelfulle tjenester til personer med utviklingshemming

Tilsynsrapport

I et landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming, har fylkesmennene funnet lovbrudd i 45 av 57 kommuner. Tjenestene som inngår i personlig assistanse er i mange kommuner mangelfull og lite individuelt tilpasset.

Ingressbilde av Mestre hele livet - Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Mestre hele livet

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) er underskrevet av syv ministere. Målet og ønsket er at denne skal bidra til å rette oppmerksomhet rundt tiltak som vil skape et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening.

Ingressbilde av Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019

Klare nasjonale mål om universell utforming

Norge skal være universelt utformet i 2025. Dette er regjeringens visjon for å motvirke diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og for å gi bedre omgivelser for hele befolkningen. Målet skal nås med stor satsing på universell utforming innenfor ulike samfunnsområder.

Ingressbilde til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Klarere krav til ledelse

God ledelse er en forutsetning for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester. Nå kommer klarere krav til lederskap i helse- og omsorgstjenesten.

Ingressbilde til Oppvekstrapporten 2017

Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjeller – gjør det noe?

Barn er nå overrepresentert i lavinntektsstatistikken. Hva slags familier vokser disse barna opp i, hvordan har de det og hva slags fremtidsutsikter har de? Disse spørsmålene diskuteres i Oppvekstrapporten 2017, som ble lansert 30. mars på Bufdirs Oppvekstkonferanse 2017.

Veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet har publisert Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, barn og ungdom som pårørende.

Ingressbilde til NOU - På lik linje

På lik linje

NOU 2016:17

Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014 for å analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendig for å sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming. Utvalget overleverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016.

Omslag Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet

Den 7. mai gikk en tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet til Stortinget. Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og kompetanse.

Forside til veileder for saksbehandling

Veileder for saksbehandling

Helsedirektoratet retter i den nye veilederen søkelyset på saksbehandling og tildeling innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Omslaget til Trygghet, deltakelse og engasjement, en plan for Regjeringens arbeid for barn og unge

Trygghet, deltakelse og engasjement

Regjeringen prioriterer arbeidet for barn og ungdom høyt, og har lagt frem en samlet plan for satsingen på barne- og ungdomspolitikken.

Barn-og-unge-med-habiliteringsbehov-samarbeid-mellom-helse-og-omsorgssektroren-og-utdanningssektoren-1_353x500

Ny veileder

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veilederen som har som mål å bidra til at barn og unge med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer får mulighet til aktiv deltakelse i samfunnet.

Michael Christian Kaurin

Omsorgsplan 2020

Omsorg 2020 er regjeringens plan for omsorgsfeltet i perioden 2015 – 2020. 

Article image

Aktivitetsdagboken

Trenger du et verktøy for å hjelpe deg selv eller andre i gang med fysisk aktivitet?

Article image

Rapport om støttekontakttjenesten i Hordaland

Fylkesmannen i Hordaland har undersøkt hvilken praksis kommunene følger når de ikke klarer å rekruttere tjenesten støttekontakt til de som får tjenesten innvilget etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Article image

Informasjonsbrosjyre om støttekontakttjenesten

"Meningsfull fritid - Informasjon om støttekontakttjenesten" som er utgitt av Helsedirektoratet presenterer tjenesten på en enkel og god måte. Vi anbefaler alle landets kommuner å bruke denne i sin presentasjon av denne lovpålagte tjenesten.

Ingressbilde til heftet Heftet ​​Barn og unge med nedsatt funksjonsevne  - hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien? Revidert utgave

​​Barn og unge med nedsatt funksjonsevne og familiene deres har behov for tjenester som ofte gis av mange forskjellige instanser og etater. Rettigheter er hjemlet i lover og forskrifter, og informasjonen er i liten grad samlet. ​Mange bruker mye tid og krefter på å orientere seg i lovverk og tjenestetilbud. Dette heftet er ment å gjøre det lettere å finne fram.

Article image

Like muligheter for alle barn

I denne rapporten legger regjeringen frem en oversikt over mål og tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Article image

Frihet og likeverd

Regjeringen fremmet i statsråd 21. juni 2013 en melding til Stortinget som beskriver dagens situasjonen og målene for morgendagens politikk overfor mennesker med utviklingshemning.

Article image

Stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg"

I en ny stortingsmelding legges det vekt på at mange av fremtidens utfordringer i omsorgssektoren kan løses ved å bruke ressursene på nye måter, og innføre nye metoder og arbeidsformer.

Ingressbilde til Veileder for kommunale frisklivssentraler IS1896

Veileder for kommunale frisklivsentraler

Frisklivssentraler er en ny helse- og omsorgstjeneste i vekst. For å gi kommunene et godt verktøy for etablering, drift og videre utvikling av dette viktige arbeidet er veilederen revidert.

Ingressbilde til Fritidsguiden - En metode til inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv

Fritidsguider

I Danmark har en gjennomført et prosjekt hvor en med utgangspunkt i bruk av erfaringer med metoden Fritid med Bistand i kommunene Esbjerg, Vejle, Sorø og København. Erfaringene fra prosjektet er nå samlet i et hefte utgitt av Socialstyrelsen.

Article image

Åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne­, likestillings­ og inkluderingsdepartementet har gitt ut en eksempelsamling hvor de løfter fram noen gode metoder og eksempler på ulike former for åpne og inkluderende møteplasser for barn og ungdom.

Article image

Likeverdige tjenester i praksis

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har utgitt et refleksjonshefte og håndbok for tjenesteytere om hva det vil si å gi likeverdige tjenester.

Article image

Informasjonsbrosjyre

Brosjyren "Meningsfull fritid - Informasjon om støttekontakttjenesten" presenterer støttekontakttjenesten på en enkel og god måte.

Article image

En helhetlig rusmiddelpolitikk

Regjeringen legger i en ny stortingsmelding vekt på at personer med rusproblemer settes i stand til å delta i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter. Dette er et av mange mål i meldingen som legger vekt på å sikre den enkelte mer helhetlig og sammenhengende helse-, omsorgs- og velferdstjenester som skal være.

Article image

Å vokse opp

Deltakelse og medvirkning på fritidsarenaen har fått bred plass i en ny rapport som er gitt ut av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Rapporten har fokus på barn og unges oppvekstvilkår.

Article image

Nøkkeltall for helsesektoren 2011

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen presenterte denne uken Helsedirektoratets rapport med nøkkeltall for helsesektoren som bl. a. synliggjør at ungdom på 15 år er mer stillesittende en eldre over 65 år.

Article image

Kultur, inkludering og deltaking

Stortingsmelding nr. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking presenterer mål og tiltak på kultur- og fritidsarenaen.

Article image

Grenselaus fritid

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har laget en eksempelsamlingen som handler om å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i fritidsaktiviteter.

Omslagsbilde individuell plan

Individuell plan 2010

Helsedirektoratet kom i 2010 med en ny oppdatert veileder til forskrift om individuell plan. Dette er et viktig verktøy for å sikre rettigheter og samarbeid.

Article image

Overskudd og trivsel for ALLE

Helsedirektoratet har gitt ut et nytt hefte som presenterer eksempler på tiltak i kommuner og helseforetak som bidrar til å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i forhold til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Article image

Manglende identitet

Håkon Lorentzen hevder i en ny rapport at frivilligsentralene ikke har noen samlende identitet, og at de mangler generelle retningslinjer for hva de skal være i fremtiden.

Article image

Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering

I mai 2010 leverte Hjelpemiddelutvalget sin utredning med forslag til forbedringer knyttet til forvaltning og formidling av hjelpemidler til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Utredningen er nå ute på høring til 15. oktober.

Article image

Universell utforming og økt tilgjengelighet

Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. For å sikre dette har det blitt utarbeidet en nasjonal handlingsplan for tidsperioden 2009 - 2013.

Article image

Tilsyn med barne- og avlastningsboliger

Helsetilsynets tilsyn i 2009 av tjenestetilbudet i 75 kommuner/ bydeler synliggjør behov for gjennomgang av regelverket. Fysisk tilrettelegging er ikke regulert i lov, og på visse områder, som fritidsaktiviteter, er det uklart hva som kan kreves.

Article image

Bli med!

Helsedirektoratet har i samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner laget et inspirasjonshefte. Her synliggjøres hvordan frivillige organisasjoner kan inkludere medlemmer når de blir eldre og kanskje litt glemsk.

Article image

Psykisk helsearbeid i kommunene

Mer enn 8 av 10 kommuner styrker eller opprettholder tjenestetilbudet innen psykisk helse viser en ny undersøkelse foretatt av Helsedirektoratet.

Article image

Viktig med fysisk aktivitet

Helsedirektoratet har utarbeidet et tipshefte for helsearbeidere og andre som vil iverksette tilbud om fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser.

Article image

Støttekontakt til personer på institusjon

En person som oppholder seg på en institusjon vil som regel ikke ha behov for ytterligere omsorg eller praktisk hjelp. Likevel kan det i enkelte tilfeller være åpenbart urimelig å ikke innvilge støttekontakt.

Article image

Individuell plan - for et bedre liv

Habiliteringsteamet for voksne og Psykiatrisk innsatsteam ved Nordlandssykehuset har i samarbeid med Høgskolen i Bodø og Høgskolen i Harstad utarbeidet en brukerveileder for etablering av individuell plan.

Article image

Handicap og foreningsliv 2009

Servicestyrelsen i Danmark har utarbeidet rapporten "Handicap og foreningsliv 2009" som synliggjør at målene om likebehandling og lik adgang til foreningslivet for mennesker med en nedsatt funksjonsnedsettelse, ikke er innfridd i vårt naboland.

Article image

Sosial deltakelse og aktivitet

Kompetanse i funksjonstrening og aktivisering er viktig for å oppnå sosial deltakelse og inkludering for brukere av kommunale hjemmetjenester.

Article image

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker med rundskriv I-6/2009 å sikre at alle som er avhengig av bistand fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal få ivaretatt sine muligheter til egen tros- og livssynsutøvelse.

Article image

Fysisk aktivitet for eldre

Visste du at en åttiåring er like trenbar som en trettiåring? Dette er et utdrag fra en helt ny brosjyre om fysisk aktivitet for målgruppen 65+.

Article image

Fire av fem beveger seg for lite

Noregs idrettshøgskole (NIH) har i samarbeid med ni andre høgskoler og universitet gjennomført en omfattende kartlegginga på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Article image

Statusrapport 2008

Statusrapporten for 2008 har et spesielt fokus på barn, ungdom og unge voksne. Nasjonalt dokumentsenter for personer med nedsatt funksjonsevne er utgiver av denne rapporten.

Article image

Habiliteringsplan for barn og unge

Helsedirektoratet har utarbeidet en handlingsplan for habilitering av barn og unge. Et av de 24 tiltakene som presenteres i planen er knyttet til å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten i kommunene.

Article image

Individuell plan

Nærmere 1200 personer deltok på de regionale konferanser knyttet til individuell plan, som Helsedirektoratet gjennomførte i 2008. Tilbakemeldingene fra disse deltakerne kan du nå lese i en ny rapport.

Article image

Nasjonal satsning på universell utforming

Med tidsfastsatte mål og tiltak skal hele Norge være universelt utformet innen år 2025. Det er visjonen i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet.

Article image

Rapport om ungdoms fritidsmiljø

En ekspertgruppe leverte nylig sin utredning om ungdoms muligheter for et positivt fritidsmiljø til Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. Her pekes det også på tiltak knyttet til støttekontakttjenesten.

Article image

Fra bekymring til handling

​Tidlig intervensjon på rusområdet er et prioritert satsingsområde i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet (St.prop.nr 1 (2007-2008)). Ansatte som kommer i kontakt med mennesker i risiko unnlater ofte å handle på grunnlag av bekymringen. I denne veilederen settes det fokus på hvordan en kan gå fra bekymring til handling.

Article image

Opptrappingsplanen for rusfeltet

Gjennom arbeidet med denne planen legges det vekt på å både sikre mennesker med rusmiddelproblemer bedre tjenestetilbud og å styrke det rusforebyggende arbeid.

Article image

Ny nasjonal habiliteringsplan

Helsedirektoratet har etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeidet en handlingsplan for habilitering av barn og unge.

Article image

Samhandlingsreformen

I en ny stortingsmelding legges det vekt på behov for bedre samarbeid mellom helse- og omsorgstjenestens ulike aktører.

Article image

Internkontroll

Alle kommuner og bydeler plikter å kvalitetsikre sine sosial- og helsetjenester. Målsetningen er å bidra til at oppgaver som er nedfelt i sosial- og helselovgivningen blir utført, styrt og forbedret.

Article image

Demensplan 2015

Denne planen er en av delplanene innenfor Omsorgsplan 2015 synliggjør virkemidler og tiltak for å bedre demensomsorgen.

Article image

Alvorlige mangler

Tre av fire kommuner sliter med å gi innbyggerne gode nok avlastning- og støttekontakttjenester viser Helsetilsynet sin oppsummeringsrapport fra det nasjonale tilsynet i 2007.

Article image

16 år etter ansvarsreformen

I statusrapporten ”Vi vil, vi vil, men får vi det til?” har Sosial- og helsedirektoratet samlet kunnskapen knyttet til levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for mennesker med utviklingshemning.

Article image

Aktiv omsorg

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juni 2007 ut et rundskriv hvor det påpekes nødvendigheten av et helhetlig omsorgstilbud hvor kultur, aktivitet og trivsel må være grunnleggende elementer.

Article image

Deltakelse i politisk arbeid

Målsetningen med denne veilederen er å øke kunnskapen om nødvendige tiltak for å sikre politisk medvirkning og deltakelse for alle.

Article image

Og bedre skal det bli!

Helsedirektoratet skal bidra til kontinuerlig forbedring av helsetjenestene. Det er utarbeidet en nasjonal kvalitetsstrategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten som har navnet OG BEDRE SKAL DET BLI!

Ingressbilde St.meld. nr. 25 Mestring, muligheter og mening

Mestring, muligheter og mening

St. Meld. nr. 25 (2005 - 2006)

Framtidas omsorgsutfordringer og hovedbrukerne av de kommunale helse- og omsorgstjenestene står i fokus i denne meldingen. De siste 20 årene har tjenestene gjennomgått flere store reformer som har berørt både eldreomsorgen og brukergrupper med ulike typer funksjonshemminger.