barnevernOppsummeringen av det landsomfattende tilsynet i 2011 med kommunalt barnevern synliggjør at det i barnevernstjenestens arbeid er store mangler som bl.a. fører til at utsatte barn og unge ikke får nødvendig hjelp til riktig tid og at hjelpetiltak som støttekontakt og avlastning ikke fungerer som planlagt. I enkelte av kommunene i tilsynet ble det avdekket at hjelpetiltakene ikke ble evaluert i det hele tatt.

Det nasjonale tilsynet viser manglende og mangelfull planlegging, oppfølgning og gjennomføring av barneverntjenestens arbeid med undersøkelser, evaluering av hjelpetiltak og barns medvirkning. Dette er nok mangler som dessverre også finnes i mange andre kommuner.

I kommunene skal det være en på plass en internkontroll som skal fange opp slike avvik. Dette er nødvendig for å kvalitetsikre tjenester som gis både i barnevernet og andre enheter.

Statens helsetilsyn anbefaler kommuner som ikke omfattes av dette tilsynet til å bruke enkeltrapportene og oppsummeringsrapporten som en inspirasjon til å gjennomgå sin egen praksis i forhold til temaene i dette nasjonale tilsynet.

Rapport fra Helsetilsynet 2/2012, Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barnevern - undersøkelse og evaluering, kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad