Å vokse oppDirektør Mari Trommald legger i forordet til rapporten vekt på at ikke alle barn og unge har tilgang til gode arenaer for medvirkning og deltakelse, og det pekes i den sammenheng på flere forhold som det blir viktig å arbeidet med videre.

Arbeidet med å sikre flere en deltakelse på den ordinære fritidsarenaen blir nevnt av flere av forfatterne som har bidratt med tekster i rapporten. Felles for disse er vektlegging av betydningen med å sikre inkludering av ulike målgrupper på kultur- og fritidsarenaen. Støttekontakttjenesten blir nevnt som et tiltak, og metoden Fritid med bistand synliggjøres som et eksempel på en metode som brukes i flere kommuner

Rapporten "Å vokse opp" kan du laste ned her.

Kilde

https://www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00002570