Omslaget til stortingsmelding 30, Fra mottak til arbeidsliv-en effektiv integreringspolitikkDet er i dagliglivet, i nabolaget, på skolen, på arbeidsplassen og i lokalmiljøene at folk møtes. Innvandrings- og integreringsministeren, Sylvi Listhaug, mener derfor at frivilligheten, idretten, kulturlivet og trossamfunnene spiller en særlig viktig rolle i det viktige integreringsarbeidet.

Regjeringen vil blant annet samarbeide med KS og frivillig sektor om å spre gode eksempler på samarbeid mellom kommuner og frivilligheten. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vil få en større rolle som tilrettelegger for kommuner og frivillige organisasjoner i dette arbeidet.

Det finnes mange tilbud om fritidsaktiviteter i kommunene. Mange barn benytter seg ikke av tilbudene og får derfor ikke deltatt på lik linje med andre. Mange av diss er barn og unge med innvandrerbakgrunn møter barrierer for å delta. I stortingsmeldingen legges det vekt på å finne frem til løsninger hvor kommunene i samarbeid med frivillige organisasjoner ofte må samarbeide for å finne frem til de gode lokale løsningene.

Hele stortingsmeldingen kan du laste ned her: Meld. St. 30 Fra mottak til arbeidsliv-en effektiv integreringspolitikk.pdf

Kilde:
https://www.regjeringen.no/contentassets/6676aece374348ee805e9fc5f60b6158/no/pdfs/stm201520160030000dddpdfs.pdf