Wenche Bekken som har gjennomført undersøkelsen legger vekt på at mulighet for å være med i de fellesskap som skolen tilbyr er viktig for barna i undersøkelsen. Barna sine erfaringer i skolen og på fritiden synliggjør betydningen av god tilrettelegging som sikrer deltakelse i det sosiale fellesskapet for den enkelte. De har behov for å bli forstått bedre, og det varierer i hvor stor grad de blir inkludert i planlegging. I noen tilfeller blir de bare fortalt hva som skal skje. Bakken opplever at "tatt på sparket planlegging" gir mindre rom for elevens medvirkning enn hvis det planlegges dager i forveien.
01

Assistentens rolle for sosial deltakelse i friminuttene, eller hjelp av lærer for å tadel i en del leker, er fra en tid til en annen alltid nødvendig.

I rapporten legges det også vekt på den positive opplevelsen barna har av å ha flere arenaer enn skolen å være sammen med andre på:- Ja, de kjenner mange, men har få venner, men til gjengjeld er de få vennene de har gode venner. I likhet med hva forskning viser er det ikke tilfeldig hvilke venner detilbringer tid med (Grue 1999). Det skal ikke så mange venner til før de opplever det som meningsfylt. Å ha en eller flere aktiviteter de liker å holde på med på fritiden, som de mestrer eller syns er gøy, opplever de som bra skriver Bekken i sin oppsummering.

Bekken legger videre vekt på at ansvarsgruppemøter og samarbeid er nyttig. - Det som diskuteres og besluttes i ansvarsgruppen påvirker det som skal skje i praksis, som igjen påvirker det som skal vurderes i en ansvarsgruppe. Det er et aktivt samspill mellom løsninger i praksis nær barnet og det som besluttes av fagpersoner og foreldre i en ansvarsgruppe. Ansvarsgruppen kan ses som en læringskanal for lærere og skolen i tillegg til at det er et samarbeidsforum koordinert av bydelen skriver hun videre.

Bekken legger vekt på betydningen av å gi eleven følelse av å være en del avfellesskapet, selv om opplegget er individuelt tilpasset. Om vi gir barn og unge med et bistandsbehov mulighet for å være sammen med de andre gis tilgang til sosial kompetanse og sosial utvikling.
- Å erkjenne hva som kan være problematisk ved tilrettelegging er nødvendig. At barnet selv erkjenner hva som er vanskelig i ulike situasjoner er også viktig. Til sammen kan dette bidra til å se hvilke muligheter som finnes framfor at det ikke nytter understreker Bekken.

Behovet for å se mulighetene og ikke begrensningene i forhold til tilrettelegging for barn med bevegelseshemminger eller andre funksjonsnedsettelser har blitt understreket flere ganger i rapporten.

Rapporten "Jeg kjenner mange, men har få venner" som er utarbeidet på oppdrag av Norges Handikapforbund kan leses her. eller bestilles fra NHF Oslo på telefon 22952860 eller e-post nhf.oslo@nhf.no.