Mange mennesker med utviklingshemning trenger hjelp til å tilrettelegge hverdagen. For noen gjelder dette hele livet og i alle deler av livet, slik at hjelpen også griper inn i det som defineres som fritid. Ellen Saur har tatt utgangspunkt i fritidstilbudet Grotta som er en fritidsklubb for mennesker med utviklingshemning som er sentrert omkring musikk, men hvor det også foregår andre aktiviteter. Hennes intensjon har Ellen Saurvært å beskrive det hun har sett og fått oppleve gjennom deltakende observasjon over en tidsperiode.

I avhandlingen benyttes en diskursanalyse inspirert av Michel Foucault som en tilnærming. Diskurser setter vilkår for hvordan en kan snakke om noe på et bestemt tidspunkt. Hun har i denne sammenheng sett nærmere på hvordan Grotta kan beskrives utifra diskurser knyttet til temaene normalisering, økonomi, ekthet, pedagogikk og kultur.

I avhandlingen diskuteres kultur på den ene siden som et instrumentelt redskap for å oppnå klare målsetninger som ligger utenfor kulturopplevelsen, men også at det er viktig å se på kulturopplevelse som et mål i seg selv. Saur har med utgangspunkt i Mikhail Bakhtins sin forståelse av dialog sett nærmere på dialogen mellom tilretteleggere og deltakere på Grotta. Forhold som har betydning for hvordan møter mellom mennesker utvikler seg er et sentralt tema.

Ellen Saur skriver i sitt avslutningskapittel at hennes utgangspunkt for dette forskningsarbeidet har vært å få økt innsikt i hvordan ulike forståelser av utviklingshemning og tilrettelegging som kan være med å gi ulike handlingsbetingelser. Som lærer knyttet til profesjonsutdannelser på en høyskole er hun opptatt av å legge til rette for undervisning slik at studenter blir gode profesjonsutøvere og dermed gode hjelpere. Hun skriver bl.a.:

"Det å akseptere forskjellighet handler om å ta inn over seg kompleksiteten i det feltet man beveger seg i, og i det feltet man skal formidle noe om. Det handler om å ikke falle for fristelsen å søke enkle, monologiserende svarene og løsningene. Forenkling må være et skritt mot å akseptere kompleksiteten og forskjelligheten for å oppnå ensretting. Det handler om å gi redskaper for å stå imot normaliserings- og effektiviseringsdiskurser som reduserer mennesker og fratar dem muligheter til å leve fullverdige liv. Ikke gjennom å legge til rette for egoistiske og urealistiske løsninger, men gjennom dialog og forståelse av sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn gi alle like muligheter, ikke like løsninger. Å ta inn over seg forskjellighet og kompleksitet betyr å akseptere at andre velger annerledes enn en selv."

Denne avhandlingen vil nok først og fremst bli lest med interesse av lærere innenfor høyere utdanning og forskere. Det er trist fordi den synliggjør ikke minst.for ansatte som arbeider med å tilrettelegge fritiden for andre et grunnlag for økt refleksjon og kunnskap.

Doktorgradsavhandlingen "Kulturarena med muligheter for dialog? Grotta - en fritidsklubb for mennesker med utviklingshemning" kan du laste ned her.

I boka Dialogiske perspektiver- når vi er forskjellige,(2007) redigert av Aune og Saur, finnes også et kapittel av Ellen Saur som omhandler samme tema. Mer informasjon om boka finnes her.