Stortingsmeldingen peker på de overordnede utviklingslinjene og rammene som kan gi grunnlag for konkrete tiltak. Endrede roller og samarbeidsmønstre mellom kommuner og helseforetak med vektlegging av forebygging, tidlig intervensjon, Samhandlingsreformenlavterskeltilbud og tverrfaglige tiltak står sentralt i denne meldingen. Ønsket om mer helhetlige tjenester er styrende for reformens innhold. 

I meldingen gis det stor oppmerksomhet til kommunenes rolle knyttet til forebyggende arbeid og tiltak som skal bidra til at pasienter og brukere mestrer sine livssituasjoner. Dette er et område der en vektlegger at godt og kreativt samarbeid med frivillige organisasjoner kan bidra til bedre realisering av målene. Utvikling av sosiale nettverk blir nevnt som en viktig faktor i dette arbeidet.  

Frivillige organisasjoner synliggjøres her som aktører som kan ha andre forutsetninger til å bidra enn de offentlige virksomhetene. Samhandlingsreformens fokus på bedre samhandling mellom offentlige etater og de frivillige organisasjoner er derfor helt i tråd med målsetningene i Helsedirektoratets satsning knyttet til felt ”Støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse”. For å sikre en god utvikling av dette viktige samarbeidet presiseres det i stortingsmeldingen at et slik samarbeid må skje i dialog hvor en har respekt for bl.a. det idegrunnlaget de frivillige organisasjoner bygger på. 

Hele stortingsmeldingen kan du lese her. 

Her kan du høre og se hva som ble sagt på regjeringens pressemelding når størtingsmeldingen ble presentert juni 2009. 


Av Anders Midtsundstad