Omslagsbilde av Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019

Regjeringens visjon er et samfunn der alle kan delta. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er god tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke. Universell utforming kan derfor betraktes som en samfunnskvalitet med særlig betydning for personer med funksjonsnedsettelse. I regjeringens handlingsplan for universell utforming (2015 – 2019) presiseres det at det er et mål at samfunnet skal ha plass til alle.

I handlingsplan legges det vekt på at en skal gi alle like muligheter til utdanning, arbeid og sosialt liv. Det gjør det viktig å utvikle skoler, arbeidsplasser, transportmidler, uteområder og tekniske løsninger som flest mulig kan bruke. At alle får mulighet til å bidra, er av stor betydning for samfunnet. Den sosiale og økonomiske bærekraften avhenger av at flest mulig får god kompetanse, kommer i arbeid og kan leve aktive og selvstendige liv.

Forskning viser at universell utforming bidrar til god samfunnsøkonomi, og at statlige initiativ er nødvendig for utviklingen. Regjeringen vil derfor arbeide videre for et universelt utformet samfunn. I handlingsplanen vektlegges betydningen av å satse mer på informasjons- og kommunikasjonsteknologi og velferdsteknologi. Nettløsninger, billettautomater og annen teknologi i hverdagen må utvikles slik at de kan brukes av alle.

Handlingsplanen som er utviklet i samarbeid med interesseorganisasjoner og en rekke faglige organisasjoner kan du laste ned her: regjeringens-handlingsplan-for-universell-utforming-2015-2019-1.pdf

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-handlingsplan-for-universell-utforming-2/id2473299/