Omslagsbilde av Rapport om norsk frivillighet - Utviklingstrender og samfunnseffekter

Senteret har som formål å drive faglig uavhengig og samfunnsrelevant forskning på frivillig engasjement og frivillige organisasjoner i Norge. Rapporten som nå oppsummerer deres arbeid de siste 5 årene er derfor et godt verktøy for å holde seg oppdatert med faktaopplysninger rundt følgende fire temaer:

  • Frivillig innsats
  • Det frivillige organisasjonslandskapet
  • Nye former for samfunnsengasjement
  • Frivillighetens samfunnseffekter

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er finansiert av Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Rapporten Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter kan du laste ned her:

Avslutningsrapport_NORSK FRIVILLIGHET-Utviklingstrender_og_samfunnseffekter.pdf

Kilde:

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2465257

Mere informasjon finner du også deres hjemmeside:
http://www.samfunnsforskning.no/sivilsamfunn/