Bilde av ung gutt og ung jente

I doktorgradsavhandlingen "Å vokse opp med funksjonshemning i skolen og blant jevnaldrende - en studie av opplæringstilbud og deltakelse blant barn med nedsatt funksjonsevne" skriver Christian Wendelborg om funn fra sin forskning. Et av hovedfunnene er at de funksjonshemmede elevene som gis segregerte tilbud i skolen deltar mindre med jevnaldrende uten funksjonshemninger på fritiden. Dette gjelder både i organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter. Disse elevene har sosial deltakelse, men de deltar i større grad på segregerte arenaer. Wendelborg disputerte i 2010 på NTNU og hans avhandling  kan du lese her.

I Norge er det et overordnet mål å arbeide for en inkluderende opplæring for alle. Kunnskapsdepartementet har flere generelle tiltak og strategier som skal omfatte alle elever. Et viktig prinsipp i dette arbeidet er å gi alle elever i grunnskolen rett til å gå på sin lokale nærskole. Skolen skal tilrettelegge for en inkluderende opplæring for elevene. Det er viktig at retten til spesialundervisning ikke gis slik at den hindrer den enkelte elev mulighet til å kunne opprettholde deltakelse med sitt klassemiljø.

For mange barn og unge med funksjonshemninger vil også støttekontakttjenesten være et viktig tiltak for å sikre den enkelte mulighet til å delta i ordinære fritidsaktiviteter eller f.eks. i en aktivitetsgruppe hvor en tenker omvendt integrering. 

Av Anders Midtsundstad