Ansvarsfordeling til barns beste - barn og unge med funksjonsnedsettelser i barnevernet.jpgVi har lite forskningsbasert kunnskap om denne målgruppen, og vi vet heller ikke hvor stor andel av barnevernsbefolkningen dette dreier seg om i Norge. Vi har derimot forskning både nasjonalt og internasjonalt som peker på utfordringer med å sikre denne gruppen et tilfredsstillende omsorgstilbud. Med midler bevilget av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har NOVA gjennomført den studien som rapporteres her. En hensikt med prosjektet har vært å gi handlingsrettet kunnskap, dvs. kunnskap som kan sette barnevernets ansatte bedre i stand til å hjelpe barn og unge som har funksjonsnedsettelser.

Rapporten bygger på innhentet erfaringsbasert kunnskap fra personer i ulike posisjoner: Ansatte i statlig og kommunalt barnevern, tidligere barnevernsbarn - nå unge voksne, og fosterforeldre til barn med funksjonsnedsettelser. Til sammen har 28 personer blitt intervjuet for å finne svar på hvilke utfordringer og muligheter barnevernsansatte ser i forhold til å ivareta disse barna på best mulig måte, hvordan barnevernsbarn med funksjonsnedsettelser selv har opplevd å være under barnevernets omsorg, og hvilke utfordringer fosterforeldrene som har den daglige omsorgen for barn med funksjonsnedsettelser opplever.

Rapporten kan du laste ned her.

Av Anders Midtsundstad