Kultur og frivillighet er viktige for livskvaliteten.Rapporten gir en oversikt over forskning om betydningen av kultur og frivillighet for livskvalitet, helse og trivsel. Det tas utgangspunkt i  litteraturen knyttet til det som ofte betegnes som lykkeforskning. Jill Loga som har skrevet rapporten påpeker at det på samfunnsnivå ikke er tvil om at kultur og frivillighet er svært viktige for lykke og livskvalitet. På individnivå finnes det imidlertid lite forskning om sammenhengen mellom frivillig aktivitet og livskvalitet.

Rapporten består tematisk av tre deler. Først belyses fremveksten og resultater som kan knyttes til den såkalte lykkeforskningen. Rapportens andre del tar for seg frivillighet og går nærmere inn på spørsmål om tillit og demokrati på samfunnsnivå, samt forskning om betydningen av frivillig deltakelse for enkeltindivider. I siste del belyses forhold mellom kulturer og livskvalitet.

Rapporten kan du bestille eller lese her.

Av Anders Midtsundstad