Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forskningsrapporter

Ingressbilde til artikkel om NOVA-rapport 5-2022 Ungdata 2022 Nasjonale resultater

Ungdata 2022

Flertallet av norske ungdom opplever at de har gode venner, tette og tillitsfulle relasjoner til foreldrene sine, og de trives på skolen. Etter to år med pandemi er det gledelig å få slike positive forskningsresultater. Det gjør det samtidig lettere å rette søkelys på temaer som deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, hvor trenden fortsatt viser en nedgang.

Seks glade barn i 9-12 årsalderen, tre jenter og tre gutter som står og sitter foran en tavle. Foto

Se, lytte og inkludere

Ny rapport

Forskning viser at barn og unge med funksjonsnedsettelser i de nordiske land ikke har like muligheter til å delta sosialt og utvikle sine ferdigheter, som sine jevnaldrende. I en ny rapport fra Nordens Velferdssenter formidles kunnskap som trengs for å gi alle unge likeverdige muligheter.

Bilde fra rapporten som viser el-innebandy i en gymsal

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser

Ny rapport

Hvilke behov har personer med funksjonsnedsettelse i møte med den organiserte idretten og hva kan idretten gjøre for å motivere flere til deltakelse i organisert idrett? 

Omslagsbilde til rapporten Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne

Det gjenstår fortsatt mye arbeid for at skoler skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle, viser en ny rapport NTNU samfunnsforskning har utarbeidet på oppdrag fra Bufdir. Rapporten tydeliggjør at manglende tilrettelegging påvirket opplevelse av fellesskap, vennskap og deltakelse i fritidsaktiviteter med jevnaldrende.

Ingressbilde til artikkel om NOVA rapport 1-2020 Familiens betydning

Familiens betydning

NOVA har på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD) utarbeidet en kunnskapsoversikt over familiefeltet.

Ingressbilde til rapport om kommunal frivillighetspolitikk

​Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner

Hvilken rolle har kommuner og fylkeskommuner med å tilrettelegge for lokal frivillighet: Dette er et av spørsmålene som Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor forsøker å gi svar på i en ny forskningsrapport.

Omslagsbilde til rapport fra Verdens helseorganisasjon

Kunst og kultur fremmer god helse

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet en rapporten om kunnskapsgrunnlaget for kunst, kultur og helse. Den ble nylig lansert i Finland, og slår fast at kunst og kultur fremmer god helse.

Ingressbilde til notat om fritidsklubber i et folkehelseperspektiv

Hvilken betydning har fritidsklubbene?

Fritidsklubber og ungdomskulturhus er åpne og inkluderende møteplasser for mange ungdom. Hvilken betydning har de i et folkehelseperspektiv? Det har NOVA nå forskt å gi svar på i en ny rapport.

Ingressbilde til sluttrapporten Recovery på banen

Gatelagsfotball

Gatelagsfotball er Norsk Toppfotballs lavterskeltilbud for alle som har eller har hatt langvarige rusutfordringer. 20 klubber i Norge som organiserer egne lag som tilbyr treninger og kamper i egen liga og cuper. Nå har forskningssenteret SESAM ved USN gjennomført et forskningsprosjekt som tydeliggjør betydningen lagene har for rusmestring.

Omslagsbilde til evalueringsrapport av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter

Evaluering av satsningen ALLEMED

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) er et bredt engasjement som består av frivillige organisasjoner, fagmiljøer og foreninger. Nå har Fafo evaluert ALLEMED har blitt brukt som verktøy i mange kommuner for å bekjempe utenforskap blant barn og unge.

Ingressbilde til rapporten Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser, med særskilt vekt på deltakelse i fysisk aktivitet

Rapport nr. 1 2018 – En systematisert kunnskapsoversikt

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser (NKBUF) har som ett av sine mål å systematisere og sammenfatte eksisterende nasjonal og internasjonal kunnskap innen feltet Deltakelse i familie/fritid og skole/barnehage til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet.

Ingressbilde til Rapporten Aktivitet og fellesskap for eldre

Aktivitet og fellesskap for eldre

Senter for omsorgsforskning Vest har utarbeidet en rapport som oppsummerer kunnskap og forskningsresultater som har betydning for aktiviteter, deltakelse og felleskap for eldre. Rapporten er utarbeidet som et ledd kunnskapsgrunnlaget for Leve hele livet.

Ingressbilde til Sintef-rapport

Digital plattform om tilrettelagte fritidsaktiviteter

Tema: Velferdsteknologi

Trondheim kommune har gjennomført et prosjekt for å se nærmere på hvilke krav som må stilles til en selvorganiserende digital plattform for barn og unge som deltar i fritidsaktiviteter.

Omslag til rapport om fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet

Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss har på oppdrag for Helsedirektoratet skrevet en rapport som beskriver og analyserer utviklingen i fysisk aktivitet i vårt land. Hvilke aktiviteter folk deltar i, hvor ofte, med hvem, motiver og barrierer mot trening er eksempler på spørsmålene de forsøker å finne svar på.

Ingressbilde til rapport om Kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter

Kommunenes bruk av avlastere og støttekontakter

Rapport

PROBA samfunnsanalyse har etter oppdrag for KS gjennomført en kartlegging av kommunenes bruk og organisering av avlastere og støttekontakter etter helse- og omsorgstjenesteloven. De gjennomførte to spørreundersøkelser og en intervjuundersøkelse til kommunene våren 2016

Ingressbilde til artikkel om Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Tjenestilbudet til familier som har barn med funksjonsnedsettelser

Rapport fra NOVA

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever ofte at informasjonen om hjelpesystemet og tjenestene er mangelfull og tilfeldig. De må da selv finne ut av hvordan de skal skaffe seg hjelp, noe som kan føre til en skjevfordeling av hjelpen.

Framgångsfaktorer från projektet Aktiv fritid och hälsa i gruppbostad Rapport 2015

Fritid og helse for voksne utviklingshemmede

I Stockholm stad har en gjennomført et prosjekt for å se nærmere på forutsetningene til de ansatte som arbeider overfor voksne utviklingshemmede med oppfølgningsbehov i fritidsaktiviteter. Målet har vært å finne frem til hvordan en bedre kan hjelpe enkeltpersoner til bedre fritid og helse.

Forsidebilde av rapporten Sosiale forskjeller i unges liv

Store sosiale forskjeller blant unge

En ny rapport som bygger på data fra lokale ungdomsundersøkelser (Ungdata) viser at ungdom fra høyere sosiale lag oftere enn andre deltar i organiserte fritidsaktiviteter, mens ungdom fra lavere sosiale lag bruker mest tid på ulike skjermbaserte aktiviteter.

Article image

Rapport om kommunale avlastningstilbud

I rapporten «Kommunale avlastningstilbud. Fra tradisjonelle tjenester til fleksible løsninger?» kommer det frem at det er store forskjeller i hvordan det lovpålagte kommunale avlastningstilbudet organiseres i Norge.

Article image

Idrettens outsidere

I Danmark er barn og unge med som trenger "det lille ekstra" en av flere målgrupper i deres politiske satsning på breddeidrett. Syddansk Universitet har nå gjennomført en evaluering av en satsning med utgangspunkt i 53 prosjekter i danske idrettsforeninger

Article image

Evaluering av STØFRI

Nordlandsforskning har gjennomført en følgeevaluering av prosjektet STØFRI hvor Valnesfjord Helsesportsenter hadde ansvaret.

Article image

Idrett for alle?

NTNU Samfunnsforskning AS har på oppdrag fra Norges idrettsforbund gjennomført et studie som gir en oversikt over forskning av funksjonshemmedes idrettsdeltakelse og fysisk aktivitet.

Article image

Kontigentstøtte og fritidsveiledning.

Oxford Research har gennomført en evaluering av en satsning hvor ti danske kommuner har prøvet ut ulike måter å gi kontingentstøtte og fritidsveiledning for å inkludere utsatte barn og unge inn i fritidsaktiviteter.

Article image

Oppdragstakere i norske kommuner

Fafo har på oppdrag fra Fagforbundet gjennomført en studie av bruken og omfanget av oppdragskontrakter som i dag brukes av de fleste kommunene.

Article image

Kultur og frivillighet er viktig for livskvaliteten

I rapporten ”Livskvalitet” skrevet av Jill Loga fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor slås det fast at kultur og frivillighet er svært viktige faktorer for livskvaliteten i et samfunn.

Article image

Ettervern for rusavhengige

I rapporten ”Ettervern RUS” presenteres en brukerundersøkelse av et utvalg Agderkommuners ettervernstilbud etter institusjonsbehandling for rusavhengige.

Article image

Bedre med flere på banen!

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges idrettshøgskole står bak en rapport som bygger på resultater fra en undersøkelse om likestilling og mangfold i norsk idrett.

Article image

Selvbilde, sosial tilhørighet og deltakelse

En ny forskningsrapport fra NOVA synliggjør at mange ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelser faller utenfor når de prøver å delta i organiserte fritidsaktiviteter.

Article image

Gode hjelpere – nesten som en venn

I denne rapporten som bygger på en mastergradsoppgave har personer med utviklingshemning fått uttale seg om hva de oppfatter som god hjelp, og hvilke ønsker og krav de har til sine hjelpere. De skiller mellom støttekontakten og de andre hjelperne.

Logo Nordlandsforskning

Avlastning og støttekontakt

I denne rapporten fra Nordlandsforskning fra 1997 presenteres resultatene fra en spørreundersøkelse som synliggjør omfang og bruk av de sosiale tjenestene avlastning og støttekontakt.

Article image

Økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom

I en rapport utgitt av Helsedirektoratet presenteres effektive tiltak for å øke aktivitetsnivået og aktivitetsgleden til barn og unge, både i skolehverdagen og i fritiden.

Article image

Om deltakelse og venner

Rapporten ”Jeg kjenner mange, men har få venner” bygger på resultatet av dybdeintervjuer med fem barn med nedsatt funksjonsevne og samtaler med deres ledsagere.

Article image

Ferie for personer med store bistandsbehov

ECON har undersøkt ferievaner, feriebehov og ferietilbud for personer med omfattende bistandsbehov. Undersøkelsen synliggjør at det er behov for offentlig støtte til ferie om vi skal sikre at mennesker i denne målgruppen skal kunne reise på ferie som befolkningen ellers.