Forsiden til Sintef-rapport - Digitale plattformer for deling av informasjon om tilrettelagte fritidsaktiviteterHvordan kan vi utvikle en digital plattform som følges opp slik at både frivillige organisasjoner, kommunen og brukere systematisk legger ut informasjon som trengs for at personer med et bistandsbehov og deres familier kan finne frem til ønskede kultur- og fritidsaktiviteter? Dette er at av spørsmålene som har blitt stilt i prosjektet Ung IT i Trondheim kommune.

I prosjektet har det vært et mål å kartlegge krav som må stilles til en digital plattform for deling av informasjon om fritidsaktiviteter. I søknaden til Helsedirektoratet ble det pekt på at hovedmålet var å bidra til å finne løsninger som kunne føre til økt sosial inkludering av barn med spesielle behov ved hjelp av IKT-basert selvorganiserende plattform for deltakelse i fritidsaktiviteter.

Prosjektets målsetning er av interesse for mange, og vi har derfor intervjuet Siri Bævre-Brøttemsmo. Hun var prosjektleder for prosjektet. Her forteller at deltakerne som ble intervjuet var opptatt av at det er behov for en IKT-basert plattform.

- Ungdommene vi snakket med hadde mange ideer til hvordan en slik plattform burde se ut. Frivillige organisasjoner som tilbyr aktiviteter var også interesserte i å få til en mer effektiv formidlingsmåte. Nå er dette preget av tilfeldigheter og all informasjon når ikke alle.

De unge som ble intervjuet er veldig vant til digitale verktøy. - Vi intervjuet 5 ungdommer i alderen 14 til 17 år og deres foreldre. I tillegg til intervjuer hver for seg deltok de også i to workshops I den første deltok de for å komme med erfaringer og krav til en digital portal. I den andre workshopen deltok de for å gi tilbakemelding på et forslag til en nettside som en studentgruppe fra NTNU lagde som en tenkt oversikt over aktiviteter.

Ungdommene kommunen snakket med var engasjerte i mange fritidsaktiviteter. De deltok i både tilrettelagte og åpne tilbud innen teater, politikk og idrett. I tillegg var flere aktive brukere av kino og som tilskuere på håndball- og fotballkamper. De vil gjerne ha mest mulig informasjon digitalt. Foreldrene var enige, og de fremmet ønske om en plass hvor all nødvendig informasjon om aktiviteten og grad av tilrettelegging og tilgjengelighet kom tydelig frem slik at en enkelt kan finne aktiviteter som egnet seg for sine barn og ungdom.

- Foreldre fortalte at de ofte hadde gjort seg erfaringer opp gjennom årene om at aktiviteter som ble beskrevet åpne for alle ikke alltid var det for alle. Dette skyldtes manglende tilgjengelighet i bygget eller fordi aktiviteten ble organisert slik at det ikke var mulig for alle å delta av ulike årsaker. De ville gjerne være til hjelp slik at andre barn og foreldre ikke skulle oppleve lignende negative opplevelser, og mener at en elektronisk plattform kan være en god plass å legge ut praktisk kunnskap som er relevant for å gjøre et valg av aktivitet.

I tillegg til manglende tilgjengelighet i og utenfor bygg fortalte foreldrene også at det kunne være vanskelig for deres barn å delta fordi det ikke var nok voksenstøtte. Foreldrene opplevde at de ofte måtte være de ekstra hendene som fysisk måtte hjelpe barnet i aktiviteten. Assistentstøtte i aktivitet er derfor et av ønskene som kan gjøre aktiviteter tilgjengelig for alle.

SINTEF ønsker å bygge videre på informasjonen, og i rapporten de har utviklet anbefales det å utvikle et samarbeid mellom flere kommuner. SINTEF mener at det er mulig å samle kunnskap fra flere kommuner i samme digitale base siden kriterier om blant annet sted, type aktivitet og lignende informasjon må legges inn og oppdateres individuelt.

Rapporten SINTEF har utarbeidet på oppdrag fra Trondheim kommune med bakgrunn i en kvalitativ kan du laste ned her:

Rapport

Kilde:

http://hdl.handle.net/11250/2444366