Omslaget til Masteroppgaven Effekt av habiliteringsopphold ved Valnesfjord Helsesportssenter

Mastergradsoppgaven bygger på en kvalitativ studie hvor barn og unge under opphold på Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) over et år har deltatt.

Bergkvist har to forskningsspørsmål som hun ønsker å finne svar på. For det første ønsker hun å gi svar på om en kan måle endring i fysisk aktivitetsnivå hos barn og unge med funksjonsnedsettelse etter et habiliteringsopphold? For det andre stiller hun spørsmål ved om en kan måle endring i deltakelse i fritidsaktiviteter hos barn og unge med funksjonsnedsettelse etter et habiliteringsopphold ?

Hovedfunnene i mastergradsoppgaven viser en økning i antall timer fysisk aktivitet per uke, og noe endring i deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter hos de som deltok i undersøkelsen. Resultatene viser også at det er mange ulike og ulikt opplevde barrierer som er årsak til at deltakelse ikke finner sted.

Mastergradsoppgaven kan du laste ned her: Masteroppgave_effekt av habiliteringsopphold_Tove_P_Bergkvist.pdf

LagreLagre