På sin hjemmeside skriver SINTEF at målet med prosjektet har vært å analysere, sammenstille kunnskap og vurdere friluftslivets samfunnsmessige betydning for folkehelse og livskvalitet. Videre er det beregnet hva samfunnet kan spare på en offensiv satsing på friluftsliv.

Prosjektet har bl.a. fokusert på følgende problemstillinger:Fritidsaktiviteter gir...

 • Hva er sannsynlig helseeffekt av friluftsliv på både fysisk og psykisk helse?
 • Hva er sannsynlig synergieffekt på helse ved kombinasjonen av fysisk aktivitet og naturopplevelse?
 • I hvilken grad fører friluftsliv til høyere livskvalitet og velvære?
 • Hva vil det norske samfunnet spare ved økt satsing på friluftsliv?
  - Mindre utgifter til behandling av sykdommer
  - Mindre sykefravær
  - Mindre trygdeutbetalinger
 • Hvilke aktuelle framtidige forskningsbehov finnes?

Det er gjort analyser av levekårsundersøkelser fra 2005 og 2007. Videre er det foretatt en litteraturstudie med søk i ulike databaser, og det er presentert økonomiske beregninger for å illustrere samfunnsøkonomiske konsekvenser ved en offensiv satsing på friluftsliv.

Helsegevinst ved fysisk aktivitet.
Levekårsundersøkelsene viser at moderat fysisk aktivitet definert bl.a. som rask gange eller sykling i vanlig tempo er positivt assosiert med både fysisk og psykisk helse. Friluftsaktiviteter ser ut til å være helsefremmende for den yrkesaktive delen av befolkningen (25-64 år). Det ligger en større helsegevinst i hvorvidt en i det hele tatt deltar i ulike former for friluftsliv enn antall dager med friluftsaktiviteter.

Litteraturstudien viser at det foreligger lite forskning om helseeffekter av friluftsliv. Funn fra systematiske oversikter kan tyde på noe effekt av fysisk trening og friluftsliv på fysisk og psykisk helse. Fysisk aktivitet og friluftsliv har gunstig effekt på helsen for forebygging av hjerte-karsykdommer og bedrer livskvaliteten. Utendørs fysisk aktivitet har også gunstig effekt for forebygging av astma hos barn, det kan redusere risiko for Altzheimers demens, hjerteinfarkt og kreft. Det å oppholde seg i natur har stressreduserende effekt.

Spennede funn.
I følge beregninger gjennomført i prosjektet vil en økning i friluftsaktiviteter ha en betydelig, selvstendig samfunnsøkonomisk verdi, både i form av rekreasjonsverdi og i form av reduserte helsekostnader. Det er behov for mer forskning på synergieffektene som fysisk aktivitet og naturopplevelse har på folks helse.

I en rapport utgitt av prosjektet viser et eksempelregnestykke at den samfunnsøkonomisk gevinsten kan bli på hele 400 millioner kroner årlig, dersom 10% av den inaktive delen av befolkningen blir moderat aktive (eks. raske gange) og gjennomfører 10 fortturer årlig.

For å kunne realisere slike gevinster forutsetter det at vi klarer å aktivisere grupper av befolkningen i dag som ikke er aktive. I flere kommuner arbeides det for å sikre dette bl.a. gjennom å videreutvikle støttekontakttjenesten og utvikle tettere samarbeid med mellom denne tjenesten, folkehelsearbeidet og ikke minst frivillige organisasjoner.

Rapporten kan du lese i sin helhet her.

Av Rune Øyen