Bilde av Anne-Merete Kissow

Et av de sentrale funnene i avhandlingen er at personer med funksjonsnedsettelse som er aktiv i idrett oftere enn andre også er aktiv på andre arenaer i samfunnet. Kissow har intervjuet flere personer som synliggjør at de trekker erfaringer med seg fra den ene kontekst til den andre. Deltakelsen i idrett bidrar til at det utvikles ferdigheter som kan tas med inn i flere kontekster og fungerer på denne måten som døråpner til andre arenaer for den enkelte.

Avhandlingen bygger på en kvantitativ studie hvor en har undersøkt den statistiske sammenheng mellom idrettsdeltagelse og deltagelse på andre områder i samfunnet hos 922 mennesker med forskjellige former for funksjonsnedsettelser.  Videre bygger avhandlingen på et kvalitativt studie hvor syv idrettsaktive personer med fysisk funksjonsnedsettelser har vært informanter.

Avhandlingen «Idræt, handicap og social deltagelse» kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad