Omslagsbilde til NOVA-Rapport 1-2020 Familiens betydningFormålet har vært å kartlegge hva forskningen i Norge og andre land sier om dagens familier og familielivets vilkår og utforming, om familie som arena for sosialisering, tilhørighet og utvikling. 

Store sosiale endringsprosesser og sosiale utfordringer knyttet til aldrende befolkning, migrasjon, sosioøkonomisk ulikhet og økende press på velferdsstaten er med på å understreke behovet for mer kunnskap om familiens endrede betydning og vilkår.

I rapporten «Familiens betydning» presenteres forskningsfunn, men også kunnskapshull og områder hvor det er behov for mer forskning på familiefeltet. I rapporten pekes det bl.a på behov for forskning som tematiserer tidsbruk i familier der ett eller flere familiemedlemmer har en funksjonsnedsettelse. Det vises også til at det trengs flere forskningsstudier av hvordan barn og ungdom oppfatter tid og erfarer tidsbruk i familier der begge voksne er i full jobb, og de selv går i barnehage eller på skole og eventuelt på SFO og organiserte fritidsaktiviteter. 

Rapporten kan lastes ned her:

NOVA-Rapport-1-2020 Familiens betydning.pdf

Kilde

https://fagarkivet-hioa.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12199/3919