Omslaget til Nova notat 1-2019 - Fritidsklubber i et folkehelseperspektivTall fra Ungdata i 2017 viser at svært mange ungdom bruker fritidsklubbene aktivt. 31 prosent av ungdomsskoleelevene og 16 prosent av elever på videregående skole forteller at de hadde vært på fritidsklubb eller ungdomshus den siste måneden. Samtidig har vi de siste 25 år fått færre fritidsklubber rundt omkring i kommunene. Det finnes i dag ikke noe lovverk som regulerer tilbudet eller drift av fritidsklubber. Det er derfor opp til kommunene selv å finne frem til om en ønsker å legge til rette for slike sosiale møteplasser for ungdom i lokalmiljøet.

Helsedirektoratet har som et ledd i oppfølgningen av regjeringens «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017–2027» gitt NOVA i oppdrag å gjennomføre et forskningsprosjekt om ungdom og fritidsklubber. NOVAs prosjekt «Hva kjennetegner ungdom som bruker fritidsklubber og ungdomshus» har i perioden 2017–2019 som målsetting å gi mer systematisk kunnskap om ungdom og fritidsklubber i Norge.

Funn fra undersøkelsen kan du lese her:

NOVA-Notat-1-2019-Fritidsklubber-i-et-folkehelseperspektiv.pdf