Omslagsbilde til rapporten Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne.NTNU har undersøkt hvilke barrierer barn med funksjonsnedsettelse møter i grunnskolen, og hvordan dette påvirker deltakelse i (nær)skole og fritid. Forskerne har besøkt åtte skoler i åtte forskjellige kommuner og intervjuet foreldre til elever med funksjonsnedsettelse, rektorer, kommuner, kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse, assistenter og lærere. Forskerne har også gjennomført tre spørreundersøkelser der foreldre til elever med funksjonsnedsettelse, rektorer og kommuner har deltatt.

— Det å være en del av sitt nærmiljø og det lokale læringsmiljøet har stor betydning for den enkeltes utvikling og livskvalitet. Det bør være en selvfølge at nærskolen skal være tilgjengelig for alle.

Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir

Påvirker opplevelse av fellesskap

Rapporten viser at mange kommuner venter med å oppgradere sine skolebygg til det «dukker opp» en elev som har behov for tilpasning. Manglende universell utforming kan føre til at elever blir utestengt fra sitt lokalmiljø og må gå på skole et annet sted enn barna i nabolaget. I rapporten går det fram at det er en klar positiv sammenheng mellom det å gå på nærskolen og det å være sammen med jevnaldrende på fritiden.

Ikke bare fysiske barrierer

Barrierene barn med funksjonsnedsettelse møter i skolen handler ikke bare om fysiske forhold og IKT. Rapporten viser at det særlig er barn med kognitive vansker og læringsutfordringer som i mindre grad går på sin nærskole. Disse barna har også større sannsynlighet for å bli tatt ut av klasseromsundervisningen. Intervjuer med foreldre viser at pedagogisk kompetanse, tilrettelagt undervisning og ressurser er viktig for valg av skole.

— Dette understreker betydningen av universell utforming og inkluderende opplæring. Skolebygg, uteområder og IKT må være utformet slik at de er tilgjengelig for alle. Samtidig er inkluderende pedagogikk og tilrettelagt undervisning en forutsetning for inkludering også av barn med læringsutfordringer, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir.

Last ned rapporten her: barrierer_i_det_fysiske_laringsmiljoet_for_elever_med_nedsatt_funksjonsevne.pdf

Kilde

https://bufdir.no/aktuelt/ny_rapport_barrierer_i_det_fysiske_laringsmiljoet_for_elever_med_nedsatt_funksjonsevne/