Omslagsbilde til rapport om Kartlegging av fritidstilbudet til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Kartleggingen ble gjennomført ved hjelp av casestudier i fem fylkeskommuner, tre kommuner og to bydeler i Norge.

På bakgrunn av funnene kom Rambøll med følgende anbefalinger:

  • Ta utgangspunkt i barn og unges behov
  • Styrke skolefritidsordningen (SFO)
  • Styrke støttekontaktordningen
  • Inkludere tilbud om (gratis) transport i fritidstilbud
  • Stimulere til økt samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor
  • Gjøre informasjonen om de ulike tilbudene lettere tilgjengelig
  • Styrke informasjonen overfor minioritetsspråklige foreldre
  • Oppfordre Råd for funksjonshemmede til å styrke fokuset på barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Rapporten kan du laste ned her: Kartlegging_av_fritidstilbud_Rapport_2008.pdf