Omslaget til Trygghet, deltakelse og engasjement, en plan for Regjeringens arbeid for barn og ungeRegjeringen legger vekt på at alle barn og unge skal ha tilgang på gode tilbud og tjenester, uavhengig av sosial, økonomiskog etnisk bakgrunn, og hvor i landet de bor. Barn og ungdoms deltakelse og innflytelse står sentralt i regjeringens politikk. Det er av betydning at de blir hørt, og at deres synspunkter blir vektlagt. Det gjelder ikke minst for unge med funksjonsnedsettelser som kan ha behov for hjelpemidler og tilrettelegging både hjemme, i barnehage, skole og fritid.

Regjeringens barne- og ungdomspolitikk bygger på følgende mål og prinsipper:

  • En trygg oppvekst i familie og nærmiljø
  • Like rettigheter og muligheter
  • Deltakelse og innflytelse
  • Gode tilbud og tjenester til alle

Nærmiljøet er en viktig ramme rundt barn og ungdoms oppvekst og deltakelse. Regjeringen legger derfor vekt på forebygging og tidlig innsats for å bidra til gode oppvekstvilkår. Møteplasser og kultur- og fritidstilbud med rom for samvær, utfoldelse og vennskap spiller i denne sammenheng en viktig rolle. I planen slås det fast at det skjer mye godt arbeid på kultur- og fritidsområdet i ulike lokalmiljø, gjennom en bred innsats i offentlig og frivillig regi. Regjeringen vil støtte opp om det lokale arbeidet, blant annet gjennom ulike tilskuddsordninger. Det er i lokalmiljøet arbeidet skjer, og regjeringen ønsker å stimulere til et godt lokalt samarbeid for å få til inkluderende møteplasser, aktiviteter og tilbud som favner bredt.

Regjeringens plan for arbeid overfor barn og unge kan lastes ned her: Trygghet deltakelse og engasjement.pdf

Kilde:
https://www.regjeringen.no/contentassets/2b16dd79c34f46e49aa580b48b955af8/samlet-plan-for-barn-og-unge.pdf