Omslagsbilde til rapporten Politikk for menneskerettigheter - SORs løsninger og krav til hvordan ny Stortingsmelding og oppfølgingen av «NOU 2016:17 på Lik Linje» må sikre menneskerettighetene for personer med utviklingshemming. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) slår fast at alle mennesker med funksjonshemming har akkurat de samme menneskerettighetene som alle andre, og utdyper hvordan menneskerettighetene skal bli en realitet for funksjonshemmede.

Rapporten beskriver hvordan menneskerettighetene for målgruppen i dag brytes. Det tas utgangspunkt i forslagene ekspertgruppen kom med i NOU 2016:17 og noen andre løsninger som har blitt pekt på som viktige av flere. Temaet "Ferie, fritid og muligheter for livssynsutøvelse som beskrives som siste punkt er et eksempel på dette. I høringsuttalelsene til NOU 2016:17 legger mange vekt på viktigheten av å styrke disse feltene. Flertallet i stortinget vektlegger også at dette er temaer som må behandles i den nye stortingsmeldingen.

Rapporten som er skrevet av seniorrådgiver Kjersti Skarstad i SOR blir et viktig i det videre arbeidet med å videreutvikle tjenester nasjonalt, men kan også gi retning til arbeidet som gjøres lokalt i kommuner og frivillige organisasjoner.

Rapporten kan lastes ned her.