Aud Johannesen peker i sin avhandling på at kunnskapen som finnes hos familien, helsepersonell og andre støttepersoner slik som støttekontakter bør ivaretas når man utvikler tjenester for personer med demens og deres familier. Johannessen forsvarer sin avhandling den 20. juni.

Johannessen har i sin avhandling Dementia and Public Health - with focus on access to society gjort en kunnskapsoversikt om hvordan man kan forbedre hverdagen for personer med demens og deres pårørende, og bidra til å øke disse familienes muligheter for å delta i samfunnslivet. Faktorer som innvirker på de tjenestene som personer med demens og deres pårørende tilbys, kan være lederes kunnskapsnivå, erfaringer og forståelse for hvordan tjenestene utføres.

Det finnes også faktorer som påvirker ulike tjenesters tilgjengelighet, og som kan medføre at disse ikke benyttes til familier med demens.

Johannessen har intervjuet 20 personer med diagnosen demens under 65 år, 19 støttekontakter og 35 personer i illustrasjonsbildeledende stillinger fra 32 kommuner. Å ha mulighet for assistanse er viktig for den demensdiagnostiserte personen og familien for å kunne opprettholde livskvalitet i hverdagen.

- Lederes kunnskaper, hvordan kommunen organiserer omsorgen og tilgjengeligheten av tjenestene, påvirker tildelingen av støttekontakter, som kan være en tjeneste som kan bidra til økt deltakelse i samfunnet for familiene til en person med demens, sier Aud Johannessen.

Avhandlingen viser at pårørende hadde stor nytte av lærings- og mestringsintervensjonen som de ble tilbudt, og at denne effekten varte ved over tid. Med erfaringer fra denne intervensjonen ble en ny intervensjon for pårørende til yngre personer med demens (under 65 år) utviklet. Denne viste seg også å være nyttig, og de pårørende hadde verdifulle forslag til utvikling av videre innsatser.

- Avhandlingen viser att familienes, støttekontaktenes og ledernes oppfatninger ikke må neglisjeres når man skal utvikle et tjenestetilbud og tilpasse tjenester slik at det er mulig for familier med demens å delta i samfunnslivet og dermed opprettholde livskvalitet.

I tillegg til sitt arbeid ved NHV i forbindelse med doktorgradsprosjektet, arbeider Aud Johannessen til daglig ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse som er en del av klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold.

Doktorgradsavhandlingen kan du laste ned her.

Av Anders Midtsundstad