St Meld 45 Frihet Og Likeverd

Det overordnede målet for regjeringens politikk for mennesker med utviklingshemning handler om å utvikle gode tilbud som preges av begrepene likestilling, likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering. Alle mennesker har samme verdi, og ut fra egne forutsetninger legges det i meldingen vekt på å gi alle tilnærmet like muligheter til samfunnsdeltakelse. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, FN-konvensjoner om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne og ny vergemålslov trekkes fremsom viktige rammer for det fremtidige tilbudet til den enkelte.

Regjeringen vil styrke frivillige organisasjoners rolle i folkehelsearbeid for å fremme deltakelse og sosial inkludering. Dette legges det vekt på å gi gjennom tilbud med lav terskel og ved å inkludere flere grupper i organisasjonenes aktiviteter. Dette samarbeidet skal utvikles innenfor rammen av samarbeidsplattformen mellom KS og samarbeidsforumet Frivillighet Norge. Frivillige organisasjoner sin innsats er nødvendig for å sikre deltakelse på kultur- og fritidsarenaen for mennesker med utviklingshemning, men i meldingen vektlegges også kommunenes plikt til å yte hjelp og bistand for at den enkelte skal kunne få en slik mulighet til å delta.

Det legges innenfor feltet kultur og fritid i stortingsmeldingen vekt på å følge opp målsetningen i Meld. St. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltakelse. Sentralt i dette ligger betydningen av å legge tilrette for aktiviteter og tilbud som skal være åpne og tilgjengelige for alle.  Universiell utforming og tilgjengelighet pekes på som viktige strategier i kulturinstitusjonenes inkluderingsarbeid. I meldingen pekes det videre på følgende pågående tiltak som kan styrke dette arbeidet overfor utviklingshemmede. Det gjelder statstøtten til Dissimilis kultur- og kompetansesenter, statsorganisasjonen Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, foreningen Leser søker bok og nettsiden www.fritidforalle.no. For å styrke dette arbeidet nevnes også støtte til etterutdanning "Organisering og veiledning av støttekontakter, avlastere og frivillige" som retter seg mot ansatte i kommuner og frivillige organisasjoner, utdanningstilbudet STØFRI for støttekontakter for barn og unge med funksjonsnedsettelser og midler til å organisere ordningen med ledsagerbevis.

Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd - Om mennesker med utviklingshemning kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad