Article image

Rundskriv I-5/2007 understreker kommunenes plikt for å legge til rette i forhold til mennesker som på ulike vis trenger praktisk eller personlig hjelp, får mulighet til å til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre.

Departementet klargjør også begrepet "dagliglivets gjøremål" i sosialtjenesteloven § 4-3, og det heter i rundskrivet; "dagliglivets gjøremål må i denne sammenheng forstås som mer enn rene omsorgsoppgaver. Dette gjelder også muligheten til i så stor grad som mulig å ta del i hverdagslivets oppleveler og aktiviteter, opprettholde kontakt med familie og sosial nettverk, være i fysisk aktivitet, holde seg orientert og være aktiv med utgangspunkt i egne engasjement og interesser."

Det vises også til sosialtjenestelovens formålsparagraf og forskrift hvor det er presisert at tjenester etter loven skal dekke grunnleggende behov, gjennom tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter. Det vektlegges også viktigheten av at utformingen av tjenestetilbud gjøres sammen med klienten.

Rundskrivet peker også på de positive sidene med godt utbygde aktivitetstilbud, da dette kan bidra til å forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse. I tillegg kommer de personlige gevinster for den som får et tilrettelagt aktivitetstilbud. Dette står ikke konkret nevnt i rundskrivet, men er tydleig å se "mellom linjene".

Avsluttningsvis heter det i rundskrivet:
"Regjerningen vil understreke den viktige forebyggende betydning fritidsklubber, eldresentra og lignende tiltak har i nærmiljøet som arena for sosial kontakt og bygging av sosiale nettverk."


 

Rundskrivet kan i sin helhet leses her.