Bakgrunnen for prosjektet kom som en følge av at man fikk stadig flere henvisninger fra fastleger og avdeling for psykiatri i sykehuset. Samtidig erfarte man at mange ungdom med lett psykisk utviklingshemming og ungdom med generelle lærevansker ikke klarte nyttegjøre tradisjonelle terapi og samtaletiltak på en god måte. Man så derfor behov for å prøve ut et nytt tiltak for denne målgruppen.Identitet, sjølråderett

- Vi så at nesten alle slet med egen identitet, ensomhet, isolasjon, depresjoner, noen søkte mot belastede miljøer, og de aller fleste vegret seg mot å motta hjelp, som i deres øyne ville bekrefte dem som annerledes. Vi tenkte da for det første at det var behov for å kunne møte disse ungdommene på en annen måte - mer i retning av lærings- og mestringstiltak. For det andre tenkte vi at det ville være viktig for ungdom i en slik situasjon å treffe andre i tilsvarende situasjon. Et tredje forhold var å kunne ta et felles ansvar mellom habiliteringstjeneste, kommune og skole overfor de aktuelle ungdommene forteller spesialkonsulent Willy J Johansen.

I sin forståelse av de utfordringer voksenhabiliteringen så i ungdommenes situasjon, er det en nær sammenheng mellom identitetsutvikling, sjølråderett, deltakelse, aktivitet, mestring og tilhørighet. De prøvde gjennom prosjektet å binde dette sammen ved å utvikle og legge til rette for selvbestemmelse, ved at ungdommen fikk ta del i arbeidet med å utforme innholdet i hele tilbudet. Videre var en opptatt av å etablere sosiale fellesskap hvor en også la vekt på følgende:

Sosiale ferdigheter (deltakelse i gruppe, felles måltider, deltakelse i aktiviteter)

  • Økt kompetanse (info og læring om ulike temaer)
  • Utprøving og deltakelse i mange forskjellige aktiviteter
  • Utvikling av interesseområder
  • Mestring

Det ble også lagt vekt på å sikre de som ønsket det medlemskap i frivillige organsiasjoner innenfor den enkelte ungdom sitt interessefelt.

- Vi erfarte gjennom prosjektperioden at våre ungdommer hadde en smal erfaringsbakgrunn i forhold til ulike aktivitet, og at de fleste hadde liten selvtillit og mestringstro. Mange overrasket både seg selv og andre om hva de klarte å få til med hjelp av instruksjon og litt tilrettelegging. Ungdommene fikk prøve seg i forhold til biljard, bowling, freesbe-golf, ATV-kjøring, klatring, fotball, innebandy, RCL-kjøring, bueskyting, bordtennis, teppecurling og boccia forteller Johansen.

Utprøvingen skjedde i samarbeid med klubbene som stilte med egne instruktører.
Ved slutten av prosjektperioden ble det bestemt å skape et møtested etter at prosjektet var over. I samarbeid med Nordland Idrettskrets, Norsk biljardforbund og Artic biljardklubb i Bodø ble det da etablert en egen biljardgruppe. Denne drives nå av Artic biljardklubb der det er trening sammen med og på samme sted som den øvrige biljardklubben annenhver tirsdag. Biljardklubben stiller med instruktør på hver trening og Bodø kommune stiller med egen stedlig støttekontakt og en voksenperson fra Aktiv Hverdag. De som ønsker det har med seg egen støttekontakt. Etter at tiltaket startet opp er det kommet til stadig flere ungdommer i tilsvarende situasjon.Identitet, sjølvråderett og tilhørighet.

Det er nå i gang et eget oppfølingsprosjekt forankret i Bodø kommune - også dette med støtte fra Helsedirketoratet - der en er i gang med en ny ungdomsgruppe. Rammen og innholdet er stort sett det samme som i "IST"-prosjektet, og det er nå formalisert en forpliktende arbeidsmodell mellom habiliteringstjeneste, de videregående skoler i Bodø og Bodø kommune. Målet er å få alle ut av isolasjon, inn i et sosialt fellesskap og deltakelse i et aktivitets - og idrettsmiljø. Erfaringen er nå at både klubber, lag og foreninger er meget positive til å inkludere ungdommer med slike funksjonsnedsettelser, og at Bodø kommune er positiv til å stille opp med nødvendig hjelp og støtte. Tiltaket har en klar helsefremmende og forebyggende innfallsvinkel. I takt med at dette skal bli et fast tiltak i en forpliktende samarbeidsmodell som nevnt, håper Willy J Johansen. å få til inkludering og deltakelse av stadig flere ungdommer også innenfor et bredt spekter av aktiviteter.

Mer om prosjektet kan du lese i en rapport om prosjektet her.

Av Anders Midtsundstad