Som student på videreutdanningen "Organisering og veiledning av Heidi Smedsrud Hansenstøttekontakter, avlastere og frivillige" skrev hun en eksamensoppgave hvor hun peker på hvordan en kan organisere dette.

Drammen kommune har arbeidet aktivt for å styrke og videreutvikle sin støttekontakttjeneste etter den tredelte løsningen, metoden Fritid med Bistand står sentralt i dette arbeidet. Dette gir brukerne en mulighet til å få tjenesten som et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon, deltakelse i en aktivitetsgruppe eller individuell støttekontakt.

For å muliggjøre dette har kommunen engasjert rundt 230 personer for å ivareta disse ulike funksjonene på oppdrag. Disse arbeider enten som støttekontakter, treningskontakter, gruppeledere eller aktivitetskontakter.

Heidi Smedsrud Hansen ser et behov for å strukturere og organisere på en bedre måte enn i dag i forhold til opplæring og veiledning for oppdragstakerne. Hun mener det kreves et bedre system og en mer ordnet struktur for å kunne ivareta denne opplæringen på en bedre måte. I sin eksamensoppgaven skisserer hun opp hvordan dette kan gjøres i Drammen kommune. Vi publiserer oppgaven her fordi vi håper flere kan finne inspirasjon for å kvalitetsikre denne viktige funksjonen innenfor støttekontakttjenesten.

Oppgaven "Opplæring og veiledning av oppdragstakere i tilrettelagt fritid" som ble levert som en eksamensoppgave i 2010 kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad