Skaper store ..Verdiskapingen i de ideelle organisasjonene utgjorde hele 35 milliarder kroner i 2007 viser en ny undersøkelse. Sysselsettingen i sektoren er beregnet til 70 000 årsverk, men dersom man inkluderer den ubetalte arbeidsinnsatsen er over 180 000 årsverk knyttet til ideell og frivillig virksomhet i Norge.

Den største frivilllige sysselsettingen finner vi på området kultur og fritid, der det var mer enn 7 frivillige årsverk bak hvert lønnet årsverk. Det er særlig idrett og diverse sosiale foreninger og lag som har stort bidrag fra frivillige. Den ulønnede sysselsettingen i ulike former for foreningsarbeid innenfor kultur og fritid var om lag 60 000 årsverk i 2004. Sysselsettingen i lokalmiljøvirksomhet, som borettslag og velforeninger, har en beregnet ulønnet sysselsetting på om lag 14 000 årsverk. I ulike tros- og livssynsorganisasjoner ble det utført frivillig arbeid tilsvarende 7 000 årsverk. Det er nesten 3 ganger så mange som i lønnet arbeid i disse organisasjonene.

Disse resultatene er hentet fra Statistisk sentralbyrå sin hjemmeside og kan leses her.