I løpet av de neste 30 årene vil antallet eldre over 80 år fordobles, samtidig som 7 gode råddet blir stadig flere yngre brukere. Dette fører til store utfordringer for omsorgstjenestene i alle landets kommuner både i forhold til omfang og kvalitet.

Framtidas eldre vil ha andre vaner, kreve bedre standard, større fleksibilitet og brukermedvirkning. Det innebærer behov for en omstilling i kommunene som krever både økte investeringer, høyere driftsutgifter og flere ansatte.

Norsk Form har med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet opprettet et tverretatlig kommunenettverk for utvikling av omsorgsboliger for morgendagens eldre. I tillegg til 7 gode råd innholder dokumentet gode eksempler, fagstoff og nyttige kontaktpersoner.

En av de viktigste faktorene for å lykkes handler om å gi eldre som trenger det mulighet til å delta i sosiale og kulturelle aktiviteter.

Dokumentet "Omsorgspolitikk for morgendagens eldre - sju gode råd" kan du lese her.


Norsk Designråd og Norsk Form ble, 1. januar 2014, slått sammen til stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter, DogA. Stiftelsen er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Det nye senteret har som målsetting å fremme forståelse, kunnskap om og bruk av design og arkitektur ut fra et næringsmessig og samfunnsmessig perspektiv.

Stiftelsen skal fremme kvalitet og nytenkning ved bruk av design og arkitektur for utvikling av omgivelser, produkter og tjenester, og stimulering til innovasjon, effektivisering og økt verdiskaping i norsk næringsliv og offentlig sektor.