Barnas nasjonalpark.Sjunkhatten nasjonalpark som ble åpnet i år, har en spesialtilpasset forskrift for fysisk å legge til rette for barn og unge med funksjonshemming. Gjennom pilotprosjektet "Friluftsliv for funksjonshemmede - Sjunkhatten nasjonalpark" har en sett nærmere på hvordan en kan sikre tilgjengelighet med minimale inngrep i naturen. Erfaringene fra prosjektet har overføringsverdi til andre nasjonalparker og friluftsområder.

Universell utforming av omgivelser og tilbud i samfunnet er et uttalt mål for Regjeringen. Dette er fulgt opp gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Denne lov har en unntaksbestemmelse som gjør at en for friluftsliv og tilgang til nasjonalparker ikke er pliktig til å tilrettelegge for funksjonshemmede. Det er derfor gledelig at man i Sjunkhatten nasjonalpark har gjort det mulig å gi naturopplevelse og tilgang for alle.

På nettverksamlingen til det nordiske nettverket "Aktiv fritid for alle" som nylig ble Barnas nasjonalparkarrangert ved Valnesfjord helsesportsenter, presenterte prosjektleder Asbjørn Hagen flere gode eksempler på hvordan man kan gjennomføre tiltak, som sikrer god tilgjengelighet i nasjonalparken. Grunnleggende er en helhetlig planlegging som omfatter informasjon og fysisk tilrettelegging for de besøkende, helt fra de kommer til området og  til opplevelseskvaliteter inne i nasjonalparken. Adkomst kan sikres gjennom f.eks klopplegging som er reversible inngrep, og det kan være å gi adkomst til noen av naturkvalitetene som er i området. Disse er også viktige læresteder som kan benyttes i pedagogisk arbeid. Vintertilrettelegging er i det aktuelle området svært viktig og det vil være mulig med preparerte løyper inne i nasjonalparken.

En rapport fra pilot prosjektet kan du lese her.

Mer informasjon om Sjunkhatten nasjonalpark kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad