Omslagsbilde til Doktorgradsavhandling Exploring adolescent service users' subjective views about participation in \Hovedmålet med studien var å utforske ungdommers subjektive syn på å delta i ansvarsgrupper. Sæbjørnsen benyttet kvalitative intervju og Q-metodologi. Sistnevnte metode består av både kvantitative og kvalitative teknikker og er spesielt utviklet for forskning på subjektivitet. Metoden forsøker også å bygge en bru mellom forskning og praksis.

Doktorgraden synliggjør at ungdommene har ulike erfaringer med ansvarsgrupper. Noen snakker om disse positivt, mens andre omtaler disse svært negativt. En av suksessfaktorene ser ut til å være viktigheten av en tillitsfull relasjon mellom ungdommen og minst en voksenperson som har myndighet i ansvarsgruppen. Videre er det viktig for ungdommene å oppleve seg anerkjent og hørt. De trenger å kjenne at de har innflytelse på sin egen situasjon. Funnene taler for at en ansvarsgruppe først blir en positiv arena for ungdommen, dersom ungdommen selv deltar aktivt. Forsøk på å involvere ungdommer i ansvarsgrupper uten å anerkjenne dem og uten å gi dem innflytelse ser derimot ikke bare ut til å være nytteløst, men også uheldig for ungdommen.

Doktorgraden bekrefter viktigheten av å fortsette arbeidet for å styrke tverrprofesjonelt samarbeid og brukermedvirkning. Til tross for hyppig bruk av ansvarsgrupper og at det er stilt spørsmål ved hvor godt det fungerer. Det overordnede målet med studien var å utvikle mer kunnskap om hva som skal til for å oppnå vellykkede prosesser i ansvarsgrupper, og selv om ungdommene som ble intervjuet har et tilbud fra barnevernet er den relevant også overfor andre målgrupper som har en ansvarsgruppe. Det er viktig at vi lytter til de unge og involvere deres opplevelser og synspunkter i arbeidet med å styrke og videreutvikle bruk av tiltak som ansvarsgrupper.

Avhandlingen som har tittelen Exploring Adolescent Service Users’ Subjective Views about Participation in ”Responsible Teams” (Utforskning av unge brukeres subjektive syn på deltakelse i ansvarsgrupper.) kan du laste ned her: Exploring adolescent service users' subjective views about participation in "responsible teams"

Kilde:

http://hdl.handle.net/11250/2441908