kommunale-avlastningstilbud-w278[1].jpgRapporten som er skrevet av Jorunn Theresia Jessen ved NOVA bygger på kvantitative data og kvalitative intervjuer med kommunale ledere. Et viktig hovedfunn som det pekes på i rapporten er at kommunene har forskjellig praksis som følges når en gir tilbud om avlastning. Tildelingen er videre i stor grad basert på skjønnsmessige vurderinger.

Overfor barn og ungdom er det mest vanlig i kommunene at det gis tilbud om avlastning utenfor institusjoner, men de fleste kommunene har ikke tilstrekkelig med fleksible måter å løse avlastningsoppgavene på slik situasjonen er idag. Undersøkelsen avdekker derfor et behov for alternative ordninger tilpasset både pårørende og omsorgsmottakerens behov. Dette trekkes bl.a. frem som en utfordring rundt nye og yngre brukergrupper med sammensatte tjenestebehov som kommunene har vansker med å finne gode tilbud til.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Bakgrunnen er Meld. St. 29 (2012-2013) "Morgendagens omsorg" med program for en aktiv og fremtidsrettet pårørende politikk (2014-2020) som setter fokus på tiltak som kan anerkjenne og støtte pårørende med krevende omsorgsoppgaver.

Hele rapporten kan du lese her:

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2014/Kommunale-avlastningstilbud

Av Anders Midtsundstad