Handlingsplan for habilitering av barn og ungeHandlingsplan for habilitering av barn og unge skal bidra til å styrke helse- og omsorgstjenestens innsats for at barn, unge og ungdom i overgangen barn/ voksen med funksjonsnedsettelser, skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i samfunnet. 

Helsedirektoratet foreslår gjennom planen en rekke tiltak som kan utvikle og styrke habiliteringstilbudet for barn, unge og deres familier. 

Handlingsplanen inneholder 24 tiltak som Helsedirektoratet vil følge opp i årene fremover. Disse tiltakene er rettet inn mot områder som er forventet å ha høy nytte for brukere gjennom fornyelse og videreutvikling av tjenestetilbudet, og hvor gjennomføringsmulighetene av tiltakene forventes å være relevant høy. En videreutvikling av den kommunale lovpålagte støttekontakttjenesten, som er et av disse tiltakene, kan du lese mer om her.
 

Planen i sin helhet kan du lese her.