Omslagsbildet til Nasjonal strategi for frivillig arbeid

Strategien er et viktig verktøy for å legge til rette for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Det er behov for å rekruttere flere frivillige til helse- og omsorgsfeltet overfor barn, ungdom, voksne og eldre. Det gjør det også viktig at strategien favner bredt, og inkluderer blant annet mennesker med rus- og psykiske helseutfordringer, eldre og utsatte barn og unge.

Når helse- og sosialminister Bent Høie var med å å lansere frivillighetstrategien var han opptatt av å vektlegge den viktige rolle som frivillige utgjør som et viktig supplement til det offentlige.

- Vi må ta i bruk alle ressurser for å møte fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Målet med strategien er å redusere ensomhet og styrke den enkeltes sosiale nettverk. Da trenger vi en felles innsats.

Strategien har fire hovedgrep som skal legge til rette for samarbeidet mellom offentlig og frivillig sektor. Dette er:

  • Mobilisering
  • Samspill og samarbeid mellom frivillig sektor og kommunen
  • Kompetanse, utvikling og innovasjon
  • Forenkling og tilrettelegging

Innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse har kommunene de siste 10 årene blitt oppfordret til å styrke og videreutvikle støttekontakttjenesten gjennom økt samarbeid med frivillig sektor. Frivillighetsstrategien Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015–2020) peker på flere tiltak innenfor de fire hovedgrepene som kan gi retning for å kvalitetsikre dette viktige samarbeidet.

Strategien kan du laste ned her: Nasjonal_strategi_for_frivillig_arbeid.pdf

Kilde:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/frivillighetsstrategi/id2429965/