Og bedre skal det bli!
Tiltak for å sikre og forbedre kvaliteten i tjenestene består per idag av å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer, samordne og styrke arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre samt å sikre at gode faglige retningslinjer utarbeides og tas i bruk internt i direktoratet og i fagmiljøene, bl.a. gjennom et elektronisk helsebibliotek.

Helsedirektoratet vil i den videre oppfølgingen arbeide for at kvalitetsrategiens mål integreres i alle strategiske planprosesser i forvaltningen og i tjenestene blant annet med sikte på å få til en samordning av handlingsplaner og virkemidler.

Rapporten kan du lese her.

Av Rune Øyen