For å finne svar på problemstillingen gjennomførte Mathisen en spørreundersøkelse blant de aktuelleMaja K Mathiesen
brukerne av støttekontakttjenesten i Alta kommune og intervjuet to personer som representerer bruker og brukerorganisasjon.

Mastergradsppgaven tar utgangspunkt i Alta kommune, men temaene brukermedvirkning og brukertilfredshet i støttekontakttjenesten er skrevet på en måte som gjør den interessant for alle som har ansvar for å organisere tjenestetilbud for andre innenfor feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse.

Oppgaven som har tittelen "Støttekontaktordningen - brukermedvirkning og brukertilfredshet" som er skrevet som den avsluttende delen av studiet Master of Business Administion ved Universitetetet i Nordland for Maja Kristine Mathisen kan du lese her.

Bilde av Ingebjørg Jensen og tekst av Anders Midtsundstad