Article image

I flere nasjonale føringer som St.meld. nr. 25 (2005-2006) Mestring, mening og mangfold, St. meld. nr. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og St. meld. nr. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen beskrives kommunenes ansvar for å dekke grunnleggende behov. Det innebærer også mulighet til en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre.

Camilla Rasch presenterer gjennom et litteraturstudie i sin eksamensoppgave på en god måte mulighetsrommet en har som ansatte på et sykehjem til å fremme livskvalitet hos eldre på sykehjem gjennom meningsfylte aktiviteter gjerne i et samarbeid med frivillige organisasjoner.

Eksamensoppgaven kan du lese her.

Av Anders Midtsundstad