is-1253 individuell plan-1.jpgI forordet til veilederen legges det vekt på at tjenestetilbudet skal bli godt for den enkelte. Det er avgjørende at det er tjenestemottakerens egne behov som skal legges til grunn når planen utformes og følges opp i praksis. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Planen skal sikre at den enkeltes behov for tjenester skal styre utformingen og iverksettingen.

Veileder til Individuell plan 2010 kan du lese her.

Lettlest versjon kan du lese her.

I forbindelse med utarbeidelsen av veilederen for individuell plan 2010, er det også laget en brosjyre som retter seg mot brukere av individuell plan. Brosjyren gir på en enkel og kortfattet innføring om retten til individuell plan.

Brosjyren kan du lese her.

Individuell_plan.jpg