ungdoms fritidsmiljø.jpgEkspertguppen ble satt ned av Barne- og likestillingsministeren i januar 2008, og har bestått av professor Halvor Fausken, forsker Guri Mette Vestby og seniorrådgiver Yngve Carlsson. Deres mandat har vært å vurdere hvordan kommunene kan tilrettelegge for positive fritidstilbud for ungdom. De har fokusert på aldersgruppen 13 – 19 år

Av de mange tiltakene som foreslås nevnes viktigheten av å styrke støttekontaktordningen som et av tiltakene for å inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser i fritidsaktiviteter. Ekspertgruppen slutter seg videre til tiltakene som foreslås i kartleggingen av fritidstilbudet for barn og unge  i 2008 gjennomført av Rambøll Management på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Ekspertgruppen understeker videre mulighetene som ligger i støttekontakttjenesten, og nevner metoden Fritid med bistand spesielt som et alternativ til individuelle støttekontakter.

Barne- og likestillingsdepartementet har lagt opp til en grundig prosess for å vurdere alle anbefalingene.

Du kan lese hele rapporten her.

 

Av Anders Midtsundstad